Odsetki za okres od dnia złożenia pozwu do dnia uprawomocnienia wyroku zasądzającego rentę wyrównawczą z tytułu utraconych zarobków są opodatkowane – orzekł NSA.
Sprawa dotyczyła podatnika, który złożył pozew przeciwko szpitalowi o zadośćuczynienie i o rentę wyrównawczą z tytułu utraconych zarobków. Twierdził, że na skutek dwukrotnego zakażenia szpitalnego i niewłaściwej opieki stał się osobą niepełnosprawną, niezdolną do samodzielnej egzystencji.
Po czterech latach od złożenia pozwu wygrał w sądzie okręgowym, trzy lata później na jego korzyść orzekł sąd apelacyjny. Należności zostały wyegzekwowane od szpitala w drodze egzekucji.
Mężczyzna otrzymał zadośćuczynienie oraz rentę wyrównawczą – obydwa świadczenia z odsetkami. Część odsetek została mu zasądzona za okres od dnia złożenia pozwu do dnia uprawomocnienia wyroku. Pozostała część – za nieterminową wypłatę tych świadczeń.
Wątpliwości nie było, że odsetki od odszkodowania są opodatkowane i to zarówno te za nieterminową wypłatę, jak i za okres od dnia złożenia pozwu do dnia uprawomocnienia wyroku.
Spór z fiskusem toczył się wyłącznie o odsetki od renty wyrównawczej, ale tylko należne za okres od dnia złożenia pozwu do dnia uprawomocnienia wyroku. Bo co do tego, że odsetki za nieterminową wypłatę renty są zwolnione z PIT, nie było kontrowersji (fiskus od razu to przyznał).
Mężczyzna uważał, że nie powinien płacić daniny od oprocentowania renty w okresie do uprawomocnienia wyroku. Argumentował, że zwolnione z PIT jest wszelkie oprocentowanie od tego świadczenia.
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach był innego zdania. Uznał, że podatnik będzie musiał uregulować PIT od tej części oprocentowania, która została mu zasądzona za okres, zanim renta stała się wymagalna. Wyjaśnił, że zwolnione są tylko odsetki za nieterminową wypłatę renty wyrównawczej, co wynika wprost z art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy o PIT. Dodał, że zwolnienia trzeba interpretować ściśle.
Z fiskusem zgodził się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach. Orzekł, że zwolnienie nie ma zastosowania do odsetek naliczonych za okres poprzedzający uprawomocnienie się orzeczenia. Dodał, że oprocentowanie wypłacone za ten czas jest przychodem z innych źródeł opodatkowanym na zasadach ogólnych, według skali podatkowej.
Wyrok potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny. Wyjaśnił, że użyte w przepisie określenie „nieterminowa wypłata świadczenia” ma miejsce wtedy, gdy dłużnik nie wykona we właściwym czasie prawomocnego wyroku sądu, którym zasądzono rentę wyrównawczą. Stwierdził, że zwolnienie z PIT może być stosowane tylko w tym zakresie.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 26 sierpnia 2016 r., sygn. akt II FSK 2172/14.