Zaliczki zapłacone przez wspólnika spółki komandytowej nie stają się nadpłatą po przekształceniu spółki w komandytowo-akcyjną, gdy ta ostatnia nie wypłaci dywidendy – orzekł NSA.
Konrad Piłat doradca podatkowy w KNDP / Dziennik Gazeta Prawna
Wcześniej – w wyroku z 8 sierpnia 2014 r. (sygn. akt II FSK 3890/13) – sąd kasacyjny uznał inaczej. Stwierdził wówczas, że jeżeli wspólnik płacił zaliczki na PIT, a po zakończeniu roku nie dostał dywidendy, to nie ma mowy o przychodzie i należy mu się zwrot nadpłaty.
Jednak – jak podkreśliła wczoraj sędzia Jolanta Sokołowska – tamten wyrok dotyczył innego stanu faktycznego i był poprawny, bo nie można mówić o osiągnięciu przychodu, gdy podatnik uiszczał zaliczki na poczet zysku, którego w efekcie nie otrzymał.
W rozpatrywanej wczoraj sprawie jednak wspólnik odprowadzał zaliczki od rzeczywiście uzyskanego przychodu w spółce komandytowej, a nie od zaliczek na poczet przyszłego zysku w spółce – wyjaśniła sędzia.
Podatnik był komandytariuszem od 1 stycznia do 22 listopada 2012 r. Miał więc obowiązek odprowadzać w ciągu roku zaliczki na PIT od uzyskiwanego przez spółkę dochodu, stosownie do swojego udziału.
W listopadzie spółka przekształciła się w komandytowo-akcyjną (SKA), a wspólnik stał się jej akcjonariuszem. W 2012 r. nie zdecydowano jednak o wypłacie dywidendy w SKA. Podatnik twierdził więc, że nie uzyskał w 2012 r. żadnych dochodów podlegających opodatkowaniu – ani ze spółki komandytowej, ani z SKA.
Zwrócił też uwagę na uchwałę NSA z 20 maja 2013 r. (sygn. akt II FPS 6/12) oraz interpretację ogólną ministra finansów z 11 maja 2012 r. (nr DD5/033/1/12/KSM/DD-125). Wynikało z nich, że akcjonariusz SKA podlega opodatkowaniu tylko w razie podjęcia przez wspólników uchwały o podziale zysku. Skoro w 2012 r. taka uchwała nie została podjęta, to nie powstał żaden przychód – argumentował akcjonariusz. Domagał się więc zwrotu nadpłaty.
Organy podatkowe odmówiły. Stwierdziły, że podatnik prawidłowo płacił zaliczki na PIT i nie ma podstaw do stwierdzenia nadpłaty. Uważały, że przekształcenie spółki komandytowej w SKA w trakcie roku podatkowego nie zwalniało wspólnika z ciążącego na nim obowiązku zapłaty zaliczek na PIT. Z kolei brak wypłaty dywidendy nie spowoduje, że podatnik nie uzyska dochodu z działalności gospodarczej.
Z fiskusem zgodziły się sądy obu instancji. WSA w Łodzi zauważył, że przekształcenie w SKA nie powoduje zmiany ani anulowania obowiązków podatkowych spółki przekształcanej (w tym wypadku komandytowej), ani jej wspólników. Przekształcenie nie spowodowało więc, że zaliczki stały się podatkiem nienależnym.
Tak samo orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
OPINIE
Zaliczki na poczet zysku różnią się od przychodu
Należy uwzględnić, że w trakcie roku spółki nie wypłacają wspólnikom przychodu, tylko zaliczki na poczet przyszłego zysku. Podstawą takich wypłat są przepisy kodeksu spółek handlowych i umowa spółki, a nie przepisy podatkowe. Oznacza to, że zaliczki na poczet przyszłego zysku mogą być niższe lub wyższe niż przychód podatkowy za poszczególne miesiące. I zwykle są. Jeśli wspólnik otrzyma w formie zaliczek zbyt wysoką kwotę (biorąc pod uwagę jego prawo do wypłaty zysku na koniec roku), to różnicę musi zwrócić. Dlatego wypłaty te nie powinny wpływać na wysokość podatku za rok podatkowy.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 22 sierpnia 2016 r., sygn. akt II FSK 1972/14.www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia