Wypłata środków z kapitału zapasowego zagranicznej spółki jest dla polskiego wspólnika dochodem z udziału w zyskach osób prawnych – orzekł NSA.
Naczelny Sąd Administracyjny już raz orzekał w podobnej sprawie. Było to 12 stycznia 2017 r. (sygn. akt II FSK 3648/14). Wtedy wypłaty z kapitału zapasowego pochodziły od spółki hiszpańskiej. Wyrok również był korzystny dla podatnika.
Chodzi o art. 10 ust. 1 ustawy o CIT. Zgodnie z nim dochodem (przychodem) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji).
Spór toczył się o to, jak to rozumieć, a więc czy chodzi o udział w zysku (tak twierdził fiskus), czy udział w podmiocie wypłacającym zysk (tak chcieli podatnicy).
Najnowszy wyrok NSA dotyczył polskiej spółki, która była większościowym udziałowcem szwajcarskiej i miała otrzymać od niej środki wypłacone z kapitału zapasowego. Został on utworzony z agio, tzn. nadwyżki wartości wkładów wniesionych do spółki (tej szwajcarskiej) nad wartością nominalną wydanych przez nią udziałów.
Polska spółka uważała, że otrzymana przez nią wypłata z agio będzie właśnie dochodem z udziału w zysku osób prawnych (art. 10 ust. 1 ustawy o CIT). Uważała, że liczy się sam fakt posiadania udziałów w spółce wypłacającej środki. Zakwalifikowanie przychodu do tego źródła miało przynieść spółce korzyść w postaci zwolnienia z CIT (na podstawie art. 20 ust. 3). Ulga ta ma zastosowanie jedynie do dochodów z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych, ale już nie dla dywidend.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu była niekorzystna. Fiskus uważał, że dochodem z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mogą być tylko te dochody, których źródłem finansowania jest bezpośrednio lub pośrednio zysk netto osób prawnych. Podkreślał przy tym, że agio nie jest dochodem szwajcarskiej spółki. W związku z tym uznał, że wypłaty z agio będą dochodem z działalności gospodarczej (art. 12 ust. 1 ustawy o CIT), a więc de facto rodzajem dywidendy.
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu przyznał rację spółce. Stwierdził, że dyrektor popełnia błąd, kojarząc wynagrodzenie z tytułu udziału w zysku wyłącznie z pojęciem dywidendy. Zdaniem WSA wypłaty środków z kapitału zapasowego powinny być uznawane za dochody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, bo mają związek z posiadanymi udziałami.
Tego samego zdania był NSA. Sędzia Jolanta Sokołowska wyjaśniła, że dochodem z tytułu udziału w zyskach osób prawnych są wszelkie dochody z tytułu posiadania udziału w kapitale osoby prawnej.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 15 lutego 2017 r., sygn. akt II FSK 10/15. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia