Spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na wypłatę wynagrodzenia akcjonariuszowi za nabyte od niego akcje nie służy zachowaniu ani zabezpieczeniu źródła przychodu – orzekł NSA.
Sprawa dotyczyła spółki, która zamierzała wykupić część swoich akcji celem ich dobrowolnego umorzenia. Musiała więc wypłacić wynagrodzenie akcjonariuszowi, który zgodził się na ich zbycie. W tym celu zaciągnęła kredyt. Uznała, że jest to dla niej bardziej opłacalne biznesowo, bo w przeciwnym razie musiałaby sięgnąć do funduszy przeznaczonych na obecną działalność. To zaś – jak twierdziła – oznaczałoby ograniczenie dotychczasowych inwestycji i ryzyko utraty płynności finansowej.
Spór z fiskusem sprowadzał się do tego, czy spółka może traktować naliczane przez bank odsetki jako koszt podatkowy. W jej ocenie było to możliwe, bo poniesiony wydatek zabezpieczał źródło jej przychodów, a zatem spełniał przesłankę wymienioną w art. 15 ust. 1 ustawy o CIT.