Do kosztów podatkowych można zaliczyć stratę z likwidacji nie w pełni umorzonego środka trwałego, jeżeli utracił on przydatność gospodarczą z innych przyczyn niż zmiana rodzaju działalności – potwierdził katowicki organ.
Z pytaniem wystąpiła spółka zajmująca się najmem nieruchomości. W swoim majątku, zaewidencjonowanym jako środek trwały, ma parking. Zamierzała na tym miejscu wybudować budynek. Chciała się tylko upewnić, czy ma prawo zaliczyć do kosztów podatkowych niezamortyzowaną część wartości parkingu. Uważała, że jest to możliwe, ponieważ parking będzie zlikwidowany z przyczyn gospodarczo-ekonomicznych.
Przywołała też art. 16 ust. 1 pkt 6 CIT, zgodnie z którym kosztem uzyskania przychodów nie są straty z likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, jeżeli utraciły one przydatność gospodarczą w związku ze zmianą rodzaju działalności. – A contrario, wszelkie inne przypadki związane z likwidacją środków trwałych uprawniają podatnika do rozpoznania straty jako kosztu uzyskania przychodów na zasadach ogólnych – uważała spółka.
Powołała się także na interpretacje dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 2 kwietnia 2013 r. (nr IPTPB3/423-29/13-2/PM) i z 30 listopada 2012 r. (nr IPTPB3/423-284/12-4/IR). Wynikało z nich, że w zamkniętym katalogu wydatków niepodlegających zaliczeniu do kosztów podatkowych (art. 16 ustawy o CIT) nie ma strat powstałych w związku z likwidacją nie w pełni umorzonych środków trwałych, jeżeli zostały one zlikwidowane z innych przyczyn niż wymienione w art. 16 ust. 1 pkt 6 ustawy.
Taką wykładnię potwierdził także NSA m.in. w wyrokach: z 13 lutego 2013 r. (sygn. akt II FSK 1182/11), z 24 maja 2011 r. (sygn. akt II FSK 33/10), z 1 marca 2012 r. (sygn. akt II FSK 1684/10) oraz z 14 marca 2012 r. (sygn. akt II FSK 1666/10).
Interpretacja dyrektora IS w Katowicach z 2 sierpnia 2016 r., IBPB-1-2/4510-501/16/BKD