Sprzedaż mieszkania na podstawie jakichkolwiek przepisów o gospodarce nieruchomościami jest wyłączona z podatku od czynności cywilnoprawnych. Nie chodzi tylko o ustawę o gospodarce nieruchomościami – potwierdził WSA w Olsztynie.
Sprawa dotyczyła małżonków, którzy kupili od Agencji Mienia Wojskowego mieszkanie z piwnicą i udziałami w częściach wspólnych budynku oraz w dwóch działkach. Notariusz pobrał od nich podatek od czynności cywilnoprawnych według stawki 2 proc.
Małżonkowie uznali, że to błąd i złożyli wniosek o stwierdzenie nadpłaty. Powołali się na art. 2 pkt 1 lit. g ustawy o PCC , zgodnie z którym nie ma podatku od czynności cywilnoprawnych w sprawach podlegających przepisom o gospodarce nieruchomościami lub przepisom o autostradach płatnych. Małżonkowie uważali, że przepisy o gospodarce nieruchomościami należy rozumieć szeroko. Nie chodzi więc wyłącznie o ustawę o gospodarce nieruchomościami, bo gdyby taki był cel przepisu, to wprost wskazywałby on na nią. Przepisy dotyczące gospodarowania nieruchomościami państwowymi lub samorządowymi są w wielu innych aktach prawnych, w tym w ustawie o Agencji Mienia Wojskowego – tłumaczyli.
Naczelnik urzędu skarbowego odmówił jednak stwierdzenia nadpłaty, a dyrektor izby skarbowej podtrzymał to stanowisko. Obaj stwierdzili, że przepisami o gospodarce nieruchomościami jest ustawa o takim samym tytule oraz rozporządzenia wydane na jej podstawie. Nie są więc nimi przepisy ustawy o Agencji Mienia Wojskowego.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie przyznał rację podatnikom. Wskazał, że ustawa o PCC nie definiuje, co należy rozumieć pod pojęciem „spraw podlegających przepisom o gospodarce nieruchomościami”. Dlatego – zdaniem WSA – należy brać pod uwagę wszystkie przepisy regulujące czynności cywilnoprawne w sprawach gospodarki nieruchomościami, niezależnie od tego, w jakich ustawach czy rozporządzeniach się one znajdują.

Przepisy o gospodarce nieruchomościami

Podobnie orzekał wcześniej NSA (m.in. w wyrokach z 3 marca 2011 r., sygn. akt I OSK 640/10, z 11 lutego 2015 r., sygn. akt II FSK 2742/14 oraz 5 sierpnia 2015 r., sygn. akt II FSK 4079/14 i II FSK 3446/14).
Z wyroków tych wynikało, że przepisy o gospodarce nieruchomościami obejmują również akty prawne wymienione w art. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Chodzi zatem o ustawy o:
● lasach,
● nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,
● scalaniu i wymianie gruntów,
● gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa,
● autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym,
● transporcie kolejowym,
● szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
● szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego,
● szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych,
● Agencji Mienia Wojskowego,
● prawo wodne i
● prawo lotnicze.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Olsztynie z 7 lipca 2016 r., sygn. akt I SA/Ol 230/16.