Dotowane dostawy jabłek przez producentów rolnych objętych rosyjskim embargiem są bez VAT – uznał WSA w Warszawie.
Chodziło o producenta warzyw i owoców, który ucierpiał na wprowadzonym w 2014 r. przez Federację Rosyjską embargu na polską żywność. W związku z tym ubiegał się o pomoc z programu realizowanego przez Agencję Rynku Rolnego.
Pomoc polegała na dofinansowaniu każdych 100 kg jabłek wycofanych ze sprzedaży i przekazanych m.in. do banków żywności, Polskiego Czerwonego Krzyża. Agencja dopłacała też 187,70 euro do kosztów sortowania i pakowania każdej tony owoców, a także rekompensowała wydatki na transport. Warunki udzielania tej pomocy określa rozporządzenie Rady Ministrów z 4 września 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1190).
Spółka była przekonana, że dostawa i przekazanie produktów spożywczych na rzecz organizacji pożytku publicznego są zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy o tym podatku. Zarazem jednak uważała, że może odliczać podatek naliczony z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług związanych z tymi dostawami.
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał jednak, że takie przekazanie żywności jest w istocie odpłatną dostawą towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, za którą spółka otrzymuje wynagrodzenie w postaci dopłaty.
Przypomniał, że w świetle art. 29a ust. 1 za podstawę opodatkowania należy uznać wszystko, co stanowi zapłatę, włączając w to dopłaty, subwencje i wszelkie dopłaty, które mają bezpośredni wpływ na kwotę należną (cenę). Bez VAT są wyłącznie takie dotacje, które nie są uzależnione od ilości i wartości dostarczanych towarów, tylko mają na celu dofinansowanie ogólnych kosztów działalności. W tej sytuacji tak nie było, bo łatwo można było przyporządkować otrzymaną przez spółkę wypłatę do ilości dostarczanych owoców – stwierdził dyrektor.
WSA w Warszawie orzekł na korzyść producenta warzyw. Sędzia Dariusz Kurkiewicz wyjaśnił, że stanowisko organu – jakoby wsparcie w związku z embargiem miało być zapłatą – jest absolutnie nielogiczne w świetle celu, jaki przyświecał przepisom unijnym.
Sędzia wyjaśnił, że założeniem było zrekompensowanie strat poniesionych przez polskich producentów. Podkreślił też, że warunkiem uzyskania wsparcia było nieodpłatne przekazanie owoców, a w takim wypadku nie można mówić ani o cenie i kwocie należnej, ani też o podstawie opodatkowania.
Wyrok nie jest prawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Warszawie z 7 lipca 2016 r., sygn. akt III SA/Wa 1906/15.