Obowiązek przesyłania danych w jednolitym pliku kontrolnym przez największe podmioty, nowa wysokość odsetek od starych zaległości wobec fiskusa oraz możliwość ustanawiania pełnomocnika ogólnego – to najważniejsze nowości, które wchodzą w życie już w najbliższy piątek.
Ostatnia szansa na niższe odsetki
Kto chce zapłacić niższe odsetki od zaległości powstałych przed 2016 r., powinien je ujawnić i uregulować do najbliższego czwartku włącznie.
Od piątku (1 lipca) nadal będzie możliwość uiszczenia ich w niższej wysokości, ale będzie to już 75 proc. stawki podstawowej, a nie – jak było to możliwe w I półroczu br. – 50 proc.
Reklama
Stawka podstawowa wynosi obecnie 8 proc. To oznacza, że ujawniając zaległości sprzed 2016 r. i wpłacając je do 30 czerwca, można zapłacić odsetki za zwłokę w wysokości 4 proc. Od 1 lipca ta sama stawka wyniesie już 6 proc.
Od 1 lipca 4-proc. stawka będzie stosowana już tylko do zaległości podatkowych powstałych od 1 stycznia 2016 r. Oczywiście wysokość ta będzie się zmieniać wraz ze zmianą podstawowej stawki odsetek za zwłokę, z tym że nie będzie już niższa, bo podstawowa stawka nie może spaść poniżej obecnego poziomu, czyli 8 proc. (zgodnie z art. 56 ordynacji podatkowej).

Reklama
Warunkiem zastosowania niższej stawki jest:
– złożenie korekty nie później niż w ciągu 6 miesięcy od upływu terminu do złożenia deklaracji,
– zapłacenie zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.
Nie ma mowy o stosowaniu stawki obniżonej, gdy korekta deklaracji zostanie:
1) złożona po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadkach gdy nie stosuje się zawiadomienia – po zakończeniu kontroli podatkowej;
2) dokonana w wyniku czynności sprawdzających.
Zasada ta obowiązuje niezależnie od tego, czy mówimy o zaległościach bieżących, czy sprzed 2016 r.
Niezależnie od tego, czy chodzi o stare, czy o bieżące zaległości, należy pamiętać, że nie ma już obowiązku uzasadniania przyczyn korekty. To skutek innej zmiany obowiązującej już od stycznia 2016 r.
Jeden przedstawiciel od wszystkiego
Już od piątku będzie można ustanawiać pełnomocnika ogólnego do wszystkich swoich spraw podatkowych.
Zaczynają bowiem obowiązywać przepisy ordynacji podatkowej dotyczące ustanawiania pełnomocników ogólnych. W odróżnieniu jednak od pozostałych rodzajów pełnomocnictw (szczególnego i do doręczeń) pełnomocnictwo ogólne będzie można zgłosić fiskusowi wyłącznie elektronicznie, przez portal podatkowy Ministerstwa Finansów. Ten przekaże je następnie do Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych. Rejestr ten ma również dopiero ruszyć.
Wcześniej organy podatkowe nie zgadzały się na pełnomocnictwo ogólne. Wymagano od podatnika, aby złożył pełnomocnictwo lub jego odpis do akt konkretnej sprawy, a nawet w postępowaniu toczącym się przed jednym organem.
Miało to skutki finansowe, bo opłata (17 zł) była pobierana od pełnomocnictwa w każdej sprawie, w której było ono złożone. Podatnik mógł ustanowić pełnomocnika ogólnego tylko w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (art. 36 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).
Od lipca br. stanie się to możliwe także w postępowaniu przed organami podatkowymi.
Pełnomocnictwo ogólne nie będzie uprawniało jednak do podpisywania deklaracji. W tym wypadku, jeżeli podatnik wyrazi wolę, aby deklaracje były podpisywane przez jego pełnomocnika, będzie musiał ustanowić – tak jak dotychczas – pełnomocnika do podpisywania deklaracji.
Od pełnomocnictwa ogólnego nie będzie opłaty skarbowej; w tym wypadku będzie wchodzić w grę nowe zwolnienie przewidziane w części IV załącznika do ustawy o opłacie skarbowej (kolumna 4, pkt 6).
Wzory pełnomocnictwa ogólnego oraz zawiadomienia o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu określi minister finansów w rozporządzeniu (nie zostało ono jeszcze opublikowane ).
Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego będzie musiało być uwierzytelnione za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP.
Pełnomocnictwa ogólne będzie też można złożyć za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, co powinno być istotnym ułatwieniem dla osób prowadzących działalność gospodarczą.
Pierwsze dane popłyną za lipiec
Od piątku wchodzą w życie przepisy o jednolitym pliku kontrolnym. Na razie obowiązek będzie dotyczyć największych przedsiębiorców i innych dużych podmiotów, którzy prowadzą księgi rachunkowe, w szczególności jednostek samorządu terytorialnego, fundacji i stowarzyszeń.
Chodzi o podmioty, które w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
– zatrudniały co najmniej 250 pracowników lub
– ich roczny obrót netto przekroczył równowartość 50 mln euro lub suma aktywów ich bilansu była większa niż 43 mln euro.
Z wyjaśnień Ministerstwa Finansów wynika, że nowy obowiązek będzie dotyczyć firm, które w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniały 250 lub więcej pracowników, nawet jeśli nie spełnią drugiego warunku: suma ich aktywów była niższa niż 43 mln euro i obrót netto był mniejszy niż równowartość 50 mln euro. Tak samo będzie z podmiotami zatrudniającymi mniej niż 250 pracowników, ale za to osiągającymi wyższy obrót netto (powyżej 50 mln euro) lub wyższą sumę aktywów (ponad 43 mln euro). W obu przypadkach bowiem nie będzie spełniona definicja średniego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 106 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
Wszystkie te podmioty muszą już od lipca przesyłać ewidencję VAT co miesiąc, a pozostałe struktury – na żądanie fiskusa.
Chodzi o obowiązek przesyłania ksiąg rachunkowych i innych dowodów księgowych w jednolitym elektronicznym formacie. W sumie będzie to siedem struktur:
● Struktura 1 – księgi rachunkowe
● Struktura 2 – wyciągi bankowe
● Struktura 3 – magazyn
● Struktura 4 – ewidencje zakupu i sprzedaży
● Struktura 5 – faktury
● Struktura 6 – podatkowa księga przychodów i rozchodów
● Struktura 7 – ewidencja przychodów.
Fiskus liczy na to, że dzięki JPK będzie mógł efektywniej przeprowadzać kontrole skarbowe i uzyska dostęp do najważniejszych danych przedsiębiorców. Firmy zaś mają oszczędzić na biurokracji i uniknąć stresu związanego z odwiedzinami kontrolerów.
Budżet ma już w 2016 r. zyskać dzięki JPK dodatkowe 200 mln zł, a w 2017 r. – kolejne 300 mln zł.
Reforma skarbówki znów przesunięta
O kolejne pół roku została odroczona centralizacja w wydawaniu interpretacji podatkowych. Podatnicy nie będą też korzystać z asystentów i opiekunów.
Centralizacja miała nastąpić 1 lipca br., ale parlament przyjął nowelizację ustawy o administracji podatkowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1269 ze zm.). Pod koniec zeszłego roku uczynił podobnie, przesuwając wejście w życie tej reformy na 1 lipca tego roku.
Nadal więc nie będzie centralizacji w wydawaniu interpretacji podatkowych i planowanej w związku z tym reformy Krajowej Informacji Podatkowej. Zgodnie z ustawą o administracji podatkowej z izb skarbowych miało zostać wyodrębnionych pięć biur KIP, a nową strukturą miał zarządzać dyrektor Biura KIP.
Przedsiębiorcy zamierzający rozpocząć działalność nie mogą też liczyć na możliwość skorzystania z pomocy asystenta podatnika, który miał im pomóc w rozliczeniach. Od 1 lipca br. nie będzie też opiekunów dla największych podatników.
Być może nowe rozwiązania w ogóle nie wejdą w życie, bo do Sejmu trafiły dwa poselskie projekty zakładające szerszą reformę fiskusa i połączenie struktur administracji podatkowej, skarbowej i celnej. Chodzi o projekty ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawy wprowadzającej. Na bazie izb i urzędów celnych, izb i urzędów skarbowych oraz urzędów kontroli skarbowej mają powstać izby administracji skarbowej, którym będą podlegać urzędy skarbowe i urzędy celno-skarbowe.
Ustawa wprowadzająca KAS ma uchylić większość przepisów ustawy o administracji podatkowej, które do tej pory nie weszły w życie. Ale nie wszystkie. Nadal zakłada się, że od przyszłego roku wydawaniem interpretacji zająłby się jeden organ – byłby to dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Pomysł połączenia organów wzbudził jednak dużo kontrowersji i protesty ze strony celników. Dlatego sejmowe prace nad projektem ustawy o KAS zostały zawieszone na czas wakacji.
Jaka stawka odsetek za zwłokę
4 proc. 6 proc. 8 proc. 12 proc.
Zaległości powstałe od 1 stycznia 2016 r. ujawnione przez podatnika w ciągu 6 miesięcy od upływu terminu do złożenia deklaracji i zapłacone w ciągu 7 dni od złożenia korekty deklaracji Zaległości powstałe do 31 grudnia 2015 r., a nieujawnione przez podatnika do 30 czerwca 2016 r. Zaległości ujawnione przez podatnika po 6 miesiącach od upływu terminu do złożenia deklaracji Zaległości w VAT, akcyzie lub cle, jeżeli przekraczają one 9250 zł i 25 proc. kwoty należnej, a zostaną wykryte przez organ podatkowy lub ujawnione przez podatnika: – w wyniku czynności sprawdzających lub – po otrzymaniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a gdy nie stosuje się zawiadomienia – po zakończeniu kontroli
Zaległości powstałe do 31 grudnia 2015 r. ujawnione przez podatnika do 30 czerwca 2016 r. i zapłacone w ciągu 7 dni Zaległości zapłacone przez podatnika po 7 dniach od założenia korekty deklaracji Zaległości wykryte przez organ podatkowy w VAT, akcyzie lub cle, wynikające z niezłożenia deklaracji oraz braku zapłaty podatku lub cła
Zaległości ujawnione przez podatnika: – w wyniku czynności sprawdzających lub – po otrzymaniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a gdy nie stosuje się zawiadomienia – po zakończeniu kontroli
Jaka opłata od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa
Forma pełnomocnictwa Opłata skarbowa
Pełnomocnictwo ogólne Zwolnienie
Pełnomocnictwo szczególne 17 zł
Pełnomocnictwo szczególne udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu Zwolnienie
Pełnomocnictwo do podpisywania e-deklaracji Zwolnienie
Pełnomocnictwo do doręczeń 17 zł
KALENDARIUM: Obowiązek przesyłania danych w formacie JPK
Przedsiębiorcy i inne podmioty prowadzące księgi rachunkowe W formacie JPK (na żądanie organu) Tylko ewidencji VAT w formacie JPK (co miesiąc)
Duzi Od 1 lipca 2016 r. Od 1 lipca 2016 r.
Średni i mali Od 1 lipca 2018 r. Od 1 stycznia 2017 r.
Mikroprzedsiębiorcy Od 1 lipca 2018 r. Od 1 stycznia 2018 r.
● Mikroprzedsiębiorcy to ci, którzy w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: – zatrudniali średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz – osiągnęli roczny obrót nieprzekraczający 2 mln euro lub suma aktywów w ich bilansie sporządzonym na koniec jednego z tych lat nie przekroczyła 2 mln euro. ● Mali przedsiębiorcy to ci, którzy w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: – zatrudniali średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz – osiągnęli roczny obrót nieprzekraczający 10 mln euro lub suma aktywów w ich bilansie sporządzonym na koniec jednego z tych lat nie przekroczyła 10 mln euro. ● Średni przedsiębiorcy to ci, którzy w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: – zatrudniali średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz – osiągnęli roczny obrót nieprzekraczający 50 mln euro lub suma aktywów w ich bilansie sporządzonym na koniec jednego z tych lat nie przekroczyła 43 mln euro. ● Duzi przedsiębiorcy to ci, którzy w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: – zatrudniali średniorocznie więcej niż 250 pracowników lub – osiągnęli roczny obrót przekraczający 50 mln euro lub suma aktywów w ich bilansie sporządzonym na koniec jednego z tych lat przekroczyła 43 mln euro.