Udzielenie rabatu potransakcyjnego oznacza obowiązek korekty przychodów w okresie, w którym wystawiona była faktura korygująca. Doprecyzowała to tegoroczna nowelizacja ustaw o PIT i CIT, ale NSA orzekł wczoraj, że zasadę tę należało stosować również przed 2016 r.
Sprawa dotyczyła producenta i dystrybutora sprzętu AGD, który zamierzał wprowadzić system rabatowy dla kontrahentów – hurtowni, sieci handlowych i sklepów detalicznych. Mieli oni otrzymać rabaty potransakcyjne, a warunki ich udzielenia miał określać aneks do umowy. Wysokość rabatu miała zależeć od wartości zakupów. Spółka zamierzała dokumentować rabaty fakturami korygującymi, tak jak i skonta przysługujące kontrahentom w sytuacji, gdy płacą za towar przed terminem.
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie potwierdził, że spółka właściwie dokumentuje rabaty i skonta. Nie zgodził się natomiast z nią co do momentu korekty. Spółka twierdziła bowiem, że powinna na bieżąco korygować przychody z tytułu dostaw towarów, a więc w okresie, w którym wystawiła fakturę korygującą. Dyrektor IS uważał natomiast, że przychód należy skorygować za okres, w którym pierwotnie został on wykazany.