Osoby powyżej 60. roku życia mogą skorzystać z preferencyjnych stawek podatku dochodowego PIT - 0. Ulga dla seniora ma na celu zrekompensowanie seniorom wyższych kosztów życia oraz pomóc w utrzymaniu stabilnej sytuacji finansowej. Jakie są zasady rozliczenia i dla kogo?

Wsparcie dla aktywnych zawodowo seniorów

Ulga dla seniora adresowana jest dla osób starszych, które osiągnęły wiek emerytalny. Warunkiem skorzystania z ulgi jest niepobieranie świadczenia emerytalnego i pozostanie aktywnym zawodowo. To rodzaj wsparcia dla seniorów, którzy postanawiają pozostać aktywni zawodowo, czerpiąc korzyści z elastycznego podejścia do rozwoju kariery po przejściu na emeryturę.

Zakres ulgi dla pracujących seniorów

W ramach ulgi pracujący seniorzy są zwolnieni od opodatkowania przychodów do maksymalnej kwoty 85 528 zł rocznie. Obejmuje to różne źródła przychodów, takie jak praca na etacie, umowy zlecenia, czy dochody z działalności gospodarczej.

Zwolnienie dotyczy przychodów:

z pracy na etacie (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy),z umów zlecenia zawartych z firmą,z działalności gospodarczej opodatkowanych według skali podatkowej, 19 proc. podatkiem liniowym, stawką 5 proc. (tzw. ulga IP Box) oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,

pod warunkiem, że podatnik podlega z tytułu uzyskania tych przychodów ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Kto może skorzystać z ulgi dla seniora?

Z ulgi mogą korzystać kobiety powyżej 60. roku życia oraz mężczyźni powyżej 65. roku życia,

Jeżeli nie otrzymują mimo nabycia uprawnienia:

emerytury lub renty rodzinnej z KRUS,emerytury lub renty rodzinnej z mundurowych systemów ubezpieczeń,emerytury lub renty rodzinnej z ZUS,świadczeń pieniężnych w związku ze zwolnieniem ze służby stałej funkcjonariusza służby mundurowej,uposażenia przysługującego sędziemu w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego.

Ulga dla seniora w PIT. Wyłączenia z ulgi

Nie wszystkie przychody są objęte ulgą, np. zasiłki chorobowe, umowy o dzieło, dochody z praw autorskich, opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym, czy zwolnione od podatku na podstawie innych ulg.

Warunki korzystania z ulgi dla seniora

Limit ulgi wynosi 85 528 zł w roku podatkowym. Jeśli jest przekroczony, dochody podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej. Zastosowana jest kwota wolna od podatku w wysokości 30 000 zł.

Pracujący seniorzy, niepobierający emerytury i rozliczający się według skali podatkowej, będą płacić podatek dopiero po przekroczeniu 115 528 zł zarobków (30 tys. zł kwoty wolnej + 85 528 zł ulgi).

Jak skorzystać z ulgi dla seniora?

Ulga dla seniora może być zastosowana już w trakcie roku, ale ostatecznego rozliczenia dokonuje się w zeznaniu rocznym.

Osoby chcące skorzystać z ulgi muszą złożyć stosowne oświadczenie, informując pracodawcę lub zleceniodawcę o spełnieniu warunków uprawniających do skorzystania z ulgi. Ostateczne rozliczenie ulgi dokonuje się w zeznaniu rocznym, a jej stosowanie może ulec zakończeniu, jeśli senior przestanie spełniać warunki uprawniające do korzystania z ulgi, na przykład zacznie pobierać emeryturę.

Ważne

Seniorzy, którzy osiągnęli wiek uprawniający do skorzystania z ulgi i początkowo pracowali nie pobierając emerytury (przychód zwolniony z PIT na podstawie ulgi dla pracującego seniora), a następnie zaczęły pobierać emeryturę i ponownie podjęły pracę, również powinni sprawdzić i ewentualnie zmienić przygotowane zeznanie. W przypadku