Pełnomocnictwo dla osoby, która zajmie się wszelkimi sprawami podatnika, trzeba będzie zgłosić przez Portal Podatkowy. Ministerstwo Finansów opublikowało w tym zakresie dwa projekty rozporządzeń.
Jedno dotyczy samego sposobu przesyłania pełnomocnictw, drugie – korzystania z Portalu Podatkowego.
Reklama
Możliwość ustanawiania pełnomocnictwa ogólnego pojawi się od lipca 2016 r. wraz z wejściem w życie przepisów nowelizacji ordynacji podatkowej. Będzie je można zgłosić wyłącznie elektronicznie do utworzonego specjalnie w tym celu Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych za pośrednictwem Portalu Podatkowego. W tym celu potrzebny będzie podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP.

Reklama
Pełnomocnictwa ogólnego będzie można udzielić każdemu, np. członkowi rodziny. Dokument będzie przesyłany przez mocodawcę, pełnomocnika zawodowego (adwokata, radcę prawnego oraz doradcę podatkowego) lub osobę sprawującą opiekę nad osobą, która nie może się podpisać. Gdy opiekun zgłosi pełnomocnictwo ustnie do protokołu (art. 138 par. 6 ordynacji), do centralnej bazy złoży je sam organ podatkowy, korzystając w tym celu z wewnętrznego systemu teleinformatycznego wykorzystywanego do komunikacji z innymi urzędami.
Ministerstwo Finansów pracuje obecnie też nad innym rozporządzeniem – w sprawie wzorów pełnomocnictw ogólnych (PPO-1) i zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa (OPO-1).
Ministerstwo uwzględniło już uwagę Konfederacji „Lewiatan”, żeby we wzorze pełnomocnictwa można było informować o udzieleniu go więcej niż jednej osobie. Organizacja argumentowała, że w praktyce duże firmy, dla zachowania bezpieczeństwa i kontroli, stosują często pełnomocnictwa do reprezentowania łącznego np. przez dwie osoby. MF wyjaśniło, że taką informację będzie się podawać (wymieniając również pełnomocników) w części G druku PPO-1, zatytułowanym „Informacje o załącznikach i uwagi” w poz. uwagi.
Resort wyjaśnił też, że dalsze pełnomocnictwo ogólne będzie można ustanowić w toku sprawy podatkowej, jeśli zostanie zgłoszone w formie dokumentu elektronicznego (na druku PPO-1) lub w formie pisemnej (w przypadku problemów technicznych uniemożliwiających zgłoszenie w formie dokumentu elektronicznego). – Pełnomocnictwo ogólne, w tym dalsze, nie obejmuje spraw sądowoadministracyjnych – dodał resort.
Etap legislacyjny
Projekty zmian w rozporządzeniach: w sprawie sposobu przesyłania w formie dokumentu elektronicznego, pełnomocnictwa ogólnego, pełnomocnictwa szczególnego oraz pełnomocnictwa do doręczeń oraz w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego – w konsultacjach