Ulga dla rodzin z czworgiem i więcej dziećmi sprawia, że uprawnieni rodzice mogą nie płacić podatków od przychodów wynoszących nawet ponad 230 tys. zł. Mało tego, ulgę 4+ można łączyć z ulgą na dziecko. A to daje możliwość uzyskania kolejnych zwrotów.

Co to jest ulga 4+?

Ulga 4+, nazywana też ulgą dla rodzin wielodzietnych, obowiązuje od 2022 roku. Została wprowadzona w ramach Polskiego Ładu. Dzięki niej każdy rodzic mający czworo i dzieci może skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania przychodów w wysokości do 85 528 zł rocznie.

Co ważne – wspomniany limit dotyczy każdego z rodziców oddzielnie. W praktyce oznacza to, że jeśli rozliczają się wspólnie, kwotę ta może ulec podwojeniu. Obojgu rodzicom może też nadal przysługiwać prawo do kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tys. zł. To oznacza, że w przypadku części rodzin z czwórką i więcej dzieci przychód objęty ulgą 4+ może wynieść ponad 230 tys. zł.

Komu przysługuje ulga 4 plus?

Ulga 4 plus przysługuje rodzicom bez względu na ich stan cywilny. Nie trzeba być rodzicem biologicznym dziecka – ulgą objęci są również inni opiekunowie prawni oraz rodzice zastępczy. Ministerstwo finansów na stronie podatki.gov.pl wyjaśnia, że generalnie ulgą objęte są osoby, które:

 • wykonują władzę rodzicielską,
 • pełnią funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nimi zamieszkuje, lub
 • sprawują funkcję rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Ulga 4+ na dzieci małoletnie i dorosłe. Jakie warunki trzeba spełnić?

Ulgą 4 plus mogą być objęci podatnicy których dzieci są:

 • małoletnie;
 • pełnoletnie i otrzymujące zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną (niezależnie od wieku);
 • pełnoletnie, które się uczą lub studiują, do ukończenia 25. roku życia; dla tej grupy wymagane jest spełnienie przez nie dodatkowych obostrzeń, np., nie przekroczenia określonych w ustawie dochodów.

Rodzaje przychodów objętych ulgą cztery plus

Eksperci wskazują, że ulga cztery plus jest korzystna dla podatników m.in. ze względu na fakt, że obejmuje przychody z różnych źródeł, w tym z działalności gospodarczej objętej ryczałtem lub podatkiem liniowym (której nie uwzględnia się np. w przypadku ulgi na dziecko).

Do przychodów objętych ulgą 4+ zalicza się przychody:

 • z pracy na etacie (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy),
 • z umowy zlecenia;
 • z działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej (czyli 12 proc. i 32 proc.), podatkiem liniowym 19 proc., 5-procentową stawką (tzw. ulga IP Box) oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (niezależnie od stawki podatku);
 • z zasiłku macierzyńskiego.

Pozostałe przychody, nie wymienione na tej liście, nie są objęte ulgą. To znaczy, że podatnik wykazuje i rozlicza je tradycyjnie, według ogólnych zasad i płaci podatek dochodowy. Do przychodów nie objętych ulgą zalicza się np.:

 • przychody z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem zasiłku macierzyńskiego;
 • przychody z umów o dzieło;
 • przychody z praw autorskich (z wyjątkiem tych uzyskanych z umowy o pracę).

Zasady korzystania z ulgi 4+

Z ulgi 4+ można skorzystać w trakcie roku przy obliczaniu zaliczek lub przy rocznym zeznaniu podatkowym. W pierwszym przypadku należy złożyć płatnikowi (czyli np. pracodawcy) pisemne oświadczenie dotyczące spełniania warunków do stosowania zwolnienia. Warto też pamiętać, że ulga 4 plus przysługuje w całej wartości rocznie. Limitu (85,528 zł na rodzica) nie dzieli się w stosunku do okresu, w którym urodzone zostało czwarte dziecko. To oznacza, że wystarczy, że czwarte dziecko urodzi się w ostatniego dnia roku, by podatnikowi przysługiwało prawo do pełnej kwoty zwolnienia za ten rok.

Ulga 4+ a ulga na dziecko (tzw. ulga prorodzinna)

Ulga 4+ (ulga dla rodzin wielodzietnych) jest czym innym niż popularna ulga na dziecko (ulga prorodzinna). Podstawowa różnica dotyczy oczywiście liczby dzieci, które uprawniają do skorzystania z niej (z ulgi na dziecko można skorzystać posiadając już jedno dziecko). Rodzice czwórki i więcej dzieci powinni pamiętać, że mają również prawo korzystać z ulgi prorodzinnej. W przypadku czwórki dzieci ulga wyniesie 6 924,12 zł + po 2700 zł na każde kolejne dziecko.

Skorzystanie z ulgi 4+ nie ogranicza również prawa do zwrotu niewykorzystanej ulgi prorodzinnej, a więc takiej, w przypadku której podatnik nie posiada wystarczającego podatku z tytułu zarobków z danego roku aby odliczyć ulgę i występuje o jej zwrot, zamiast odliczenia. Prawo do zwrotu przysługuje wyłącznie do wysokości sumy składek ZUS i zdrowotnych. Ustalając sumę składek i limit zwrotu niewykorzystanej ulgi prorodzinnej należy wziąć pod uwagę również składki naliczone od przychodów zwolnionych w ramach ulgi 4+.