Osoby powyżej 60. roku życia mogą skorzystać z preferencyjnych stawek podatku dochodowego PIT - 0. Ulga dla seniora ma na celu zrekompensowanie seniorom wyższych kosztów życia oraz pomóc w utrzymaniu stabilnej sytuacji finansowej. Ulga dla seniora adresowana jest dla osób starszych, które osiągnęły wiek emerytalny. Dla kobiet to 60 lat, a dla mężczyzn 65. Warunkiem skorzystania z ulgi jest niepobieranie świadczenia emerytalnego i pozostanie aktywnym zawodowo.

Na czym polega ulga dla seniora?

Ulga dla seniora polega na zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych niektórych przychodów podatników, którzy – pomimo osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego – będą nadal aktywni zawodowo. To rodzaj wsparcia dla seniorów, którzy postanawiają pozostać aktywni zawodowo, czerpiąc korzyści z elastycznego podejścia do rozwoju kariery po przejściu na emeryturę.

W ramach ulgi pracujący seniorzy są zwolnieni od opodatkowania przychodów do maksymalnej kwoty 85 528 zł rocznie. Ta kwota obejmuje różne źródła przychodów, w tym:

-pracy na etacie (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy).

-umowy zlecenia zawartej z podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, właścicielem nieruchomości lub przedsiębiorstwem w spadku, z wyłączeniem umów związanych z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą.

Działalności gospodarczej opodatkowanej według różnych stawek, takich jak skala podatkowa, podatek liniowy, 5 proc stawka (tzw. ulga IP Box) oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Zasiłku macierzyńskiego, pod warunkiem, że z tytułu uzyskania tych przychodów podlegasz ubezpieczeniom społecznym zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych.

Kto może skorzystać z ulgi dla seniora?

Ulga dla pracujących seniorów jest dostępna dla kobiet powyżej 60. roku życia i mężczyzn powyżej 65. roku życia, pod warunkiem, że nie otrzymują emerytury lub innych świadczeń związanych z przejściem na emeryturę. Dotyczy to:

• emerytury lub renty rodzinnej z KRUS,

• emerytury lub renty rodzinnej z mundurowych systemów ubezpieczeń,

• emerytury lub renty rodzinnej z ZUS ,

• świadczeń pieniężnych w związku ze zwolnieniem ze służby stałej funkcjonariusza służby mundurowej ,

• uposażenia przysługującego sędziemu w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego .
Jakie przychody obejmuje ulga

Zwolnienie dotyczy przychodów:

• z pracy na etacie (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy),

• z umów zlecenia zawartych z firmą, • z zasiłku macierzyńskiego,

• z działalności gospodarczych opodatkowanych według skali podatkowej, 19 proc. podatkiem liniowym, stawką 5 proc. (tzw. ulga IP Box) oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, pod warunkiem, że podatnik podlega z tytułu uzyskania tych przychodów ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Jakich przychodów nie obejmuje ulga dla seniora?

Ulga dla seniora obejmuje różne rodzaje przychodów, w tym te związane z pracą na etacie, umowami zlecenia, zasiłkiem macierzyńskim oraz dochodami z działalności gospodarczej. Jednak istnieją także przychody, które nie podlegają uldze, takie jak zasiłki chorobowe, umowy o dzieło, dochody z praw autorskich, opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym, czy zwolnione od podatku na podstawie innych ulg.

Jaka kwota korzysta ze zwolnienia z podatku z tytułu ulgi dla seniora?

Ze zwolnienia korzysta kwota przychodu, która nie przekracza 85 528 zł w roku podatkowym.

Jeśli limit ulgi zostanie przekroczony, do dochodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej należy zastosować kwotę wolną od podatku w wysokości 30 000 zł.

Co do zasady przychody objęte ulgą dla pracujących seniorów podlegają ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym.

Kiedy ulga dla seniorów może być stosowana?

Ulga dla seniora może być zastosowana już w trakcie roku, ale ostatecznego jej rozliczenia dokonuje się w zeznaniu rocznym.

Ważne jest, aby osoby pragnące skorzystać z ulgi złożyły stosowne oświadczenie, informując pracodawcę lub zleceniodawcę o spełnieniu warunków uprawniających do skorzystania z ulgi. Rozliczenie ulgi dokonywane jest w zeznaniu rocznym, a stosowanie ulgi może ulec zakończeniu, jeśli senior przestanie spełniać warunki uprawniające do korzystania z ulgi, na przykład zacznie pobierać emeryturę.

Jeżeli oświadczenie spełni wszystkie wymogi, pracodawca lub zleceniodawca zastosuje zwolnienie najpóźniej od następnego miesiąca po złożeniu oświadczenia.