15 lutego ruszyły rozliczenia roczne PIT. Podatnicy mają czas na złożenie zeznania podatkowego do 30 kwietnia 2024 roku. Wypełniając je, warto pamiętać o wszystkich ulgach, które można odliczyć. Jedną z najczęściej wybieranych przez rodziców jest ulga na dziecko, zwana także ulgą prorodzinną. Kto może z niej skorzystać?

Na czym polega ulga na dziecko?

Ulga na dziecko jest związana z rodzicielstwem – polega na odliczeniu od podatku kwot, które zależne są od liczby posiadanych dzieci. Do samego skorzystania z ulgi nie jest jednak istotne to, czy ma się jedno dziecko, czy kilkoro – każdy rodzic może skorzystać z ulgi prorodzinnej.

Kwoty, które można odliczyć w ramach ulgi prorodzinnej

Kwoty, które odliczyć można w zeznaniu rocznym w ramach ulgi na dziecko są zależne od liczby wychowywanych dzieci. Wynoszą:

  • 92,67 zł miesięcznie (do 1112,04 rocznie) – przy wychowywaniu jednego dziecka;
  • 92,67 zł miesięcznie (do 1112,04 zł rocznie) – na drugie dziecko;
  • 166,67 zł miesięcznie (do 2000,04 zł rocznie) – na trzecie dziecko;
  • 225,00 zł miesięcznie (do 2700 zł rocznie) – na czwarte i kolejne dziecko.

Kto może starać się o ulgę na dziecko?

Ulga na dziecko przysługuje:

  • osobom, które wykonują władzę rodzicielską;
  • opiekunom prawnym;
  • osobom sprawującym opiekę w ramach rodziny zastępczej w przypadku dziecka małoletniego.

Wyżej wymienione osoby powinny także otrzymywać dochód nieprzekraczający:

  • 112 000 zł – w przypadku, kiedy przez cały rok podatkowy są w związku małżeńskim (są to zsumowane dochody małżonków); w przypadku rodzica samodzielnie wychowującego dziecko;
  • 56 000 zł – w przypadku, kiedy rodzic nie był w związku małżeńskim, nawet jedynie przez część roku.

Co istotne, limity te nie będą obowiązywały w przypadku wychowania jednego dziecka posiadającego orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, lub decyzję o przyznaniu renty z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, renty szkoleniowej albo socjalnej, lub orzeczenie o niepełnosprawności osoby przed 16. rokiem życia wydane na podstawie innych przepisów.

Zwrot niewykorzystanej ulgi na dziecko

W przypadku ulgi na dziecko możliwe jest otrzymanie zwrotu niewykorzystanej ulgi – kiedy nie udaje się odliczyć całości przysługującej ulgi od podatku, ponieważ podatnik zarabia za mało. Zwrot otrzymać można, kiedy kwota przysługującego odliczenia jest wyższa od kwoty, którą odlicza się w zeznaniu rocznym.

W rozliczeniu za rok 2023 ma to miejsce, gdy rodzic zarabia mniej niż 30 000 zł rocznie, czyli jego roczne dochody są niższe niż kwota wolna od podatku, gdy rodzic korzystać z ulgi zerowy PIT dla młodych lub ulgi 4+ dla rodzin, które mają co najmniej czworo dzieci.

Zwrot niewykorzystanej ulgi prorodzinnej wynosi tyle, ile różnica między kwotą jej odliczenia a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym. Otrzymają go podatnicy, który w 2023 roku opłacali składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne w ZUS-ie.