Sąd nie stwierdzi nieważności decyzji o odpowiedzialności podatkowej prezesa za zaległości spółki tylko z tego powodu, że dotyczy ona okresu aresztowania – wynika z wyroku NSA.

Polecany produkt: Podatki 2016 cz 1 i cz 2>>>

Sędzia przypomniał, że postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej nie służy ponownemu badaniu sprawy. Dodał, że nawet aresztowany członek zarządu może dalej pełnić swoją funkcję, a chcąc uniknąć odpowiedzialności, powinien był złożyć rezygnację.
Sprawa dotyczyła członka zarządu spółki akcyjnej pociągniętego do odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółki w VAT. Stwierdzała to ostateczna już decyzja. Mężczyzna postanowił jednak w trybie nadzwyczajnym ją podważyć – złożył wniosek o stwierdzenie jej nieważności. Jego zdaniem decyzja została wydana z rażącym naruszeniem prawa. Głównym jego argumentem było to, że część zobowiązań podatkowych powstała w okresie, gdy przebywał on w areszcie i w związku z tym nie mógł pełnić swojej funkcji. Oprócz tego mężczyzna podnosił inne zarzuty, dotyczące wadliwego doręczenia korespondencji i odmowy przesłuchania jego siostry, wskazanej jako świadek.
Gdy organy podatkowe odmówiły stwierdzenia nieważności decyzji, sprawa trafiła do sądu. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wyjaśnił jednak, że postępowanie prowadzone w trybie nadzwyczajnym nie pozwala na powtórne badanie sprawy. Tymczasem prezes podniósł zarzuty, które można było badać tylko w postępowaniu zwykłym. Na marginesie sąd dodał, że aresztowanie wcale nie wyklucza pełnienia funkcji członka zarządu i nie wyklucza odpowiedzialności za powstałe w tym czasie zaległości spółki.
W całości poglądy te podzielił Naczelny Sąd Administracyjny. Przypomniał, że stwierdzenie nieważności decyzji ma jedynie umożliwić wyeliminowanie decyzji dotkniętych najpoważniejszymi wadami. Wyjaśnił, że chodzi o takie, które w sposób oczywisty łamią prawo. Przykładem byłaby decyzja o przeniesieniu odpowiedzialności na osobę trzecią bez przeprowadzenia jakichkolwiek dowodów – wyjaśnił NSA.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 14 kwietnia 2016 r., sygn. akt I FSK 1629/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia