Sprawozdanie finansowe za 2015 r. zostało już sporządzone. Czas zatem na przyjrzenie się problemom, jakie mogą pojawić się w nowym okresie sprawozdawczym. A to powinny zrobić zwłaszcza spółdzielnie mieszkaniowe.
W 2016 r. zmierzą się one bowiem z problemem prawidłowego ustalenia funduszy podstawowych, w szczególności przypadających na poszczególnych spółdzielców według wartości ich wkładów. Takie wymagania nałożył na nie od tego roku Komitet Standardów Rachunkowości. Wynika to z jego stanowiska w sprawie wykazywania przez spółdzielnie mieszkaniowe w sprawozdaniu finansowym funduszów własnych oraz ustalania wyniku finansowego (komunikat nr 3 ministra finansów z 20 listopada 2015 r.; Dz.Urz. Min. Fin. z 2015 r. poz. 81).
Stanowisko to, co prawda, weszło w życie 1 grudnia 2015 r., ale ma zastosowanie do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się w 2016 r.