Zryczałtowane wynagrodzenie członków rady osiedla należy zaliczyć do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, a nie do innych źródeł – orzekł NSA.
Sprawa dotyczyła spółdzielni mieszkaniowej, która zgodnie ze swoim statutem wypłacała członkom rady osiedla miesięczne, zryczałtowane wynagrodzenie za udział w posiedzeniach. Potrącała od niego zaliczki, a następnie wystawiała informację PIT-11. Uważała bowiem, że wypłacany ryczałt należy traktować podatkowo tak, jak wynagrodzenie członków rady nadzorczej. Była przekonana, że rady pełnią funkcje stanowiące, skoro do zakresu ich działania należy m.in. uchwalanie planów gospodarczo-finansowych osiedla oraz wysokości opłat za używanie lokali mieszkalnych i użytkowych. Ponadto przedstawiciele rady osiedla biorą udział – jako obserwatorzy – w postępowaniu przetargowym na prace remontowe i konserwacyjne.
Z jej stanowiskiem nie zgodził się dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie. Stwierdził, że są to przychody z innych źródeł. Spółdzielnia nie powinna więc od nich potrącać zaliczek na podatek ani wystawiać PIT-11, tylko powinna sporządzać informacje PIT-8C.
Podobnego zdania był WSA w Warszawie, ale jego wyrok uchylił Naczelny Sąd Administracyjny. Sędzia Jerzy Rypina wyjaśnił, że miesięczne, zryczałtowane wynagrodzenie członków rad osiedla stanowi przychód z działalności wykonywanej osobiście. W art. 13 ustawy o PIT wskazano, że za takie przychody uważa się wynagrodzenia otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powołania, należące do zarządu, rad nadzorczych lub innych organów stanowiących osób prawnych. Zgodnie z ustawą – Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 21) organami spółdzielni są: walne zgromadzenie, zarząd, rada nadzorcza oraz inne organy, jeśli tak stanowi statut spółdzielni. – Organami stanowiącymi są więc również inne organy, jeśli wynika to ze statutu – tłumaczył sędzia Rypina. Dodał, że ich cechą charakterystyczną jest podejmowanie uchwał istotnych dla spółdzielni. Dlatego – zdaniem NSA – prawo do podejmowania przez radę osiedla uchwał np. w sprawie planów gospodarczo-finansowych jest uprawnieniem właściwym dla organów stanowiących. To zarazem oznacza, że rada osiedla jest organem, o którym mowa w art. 13 ust. 7 ustawy o PIT. A zatem spółdzielnia prawidłowo zaliczała wynagrodzenie członków rady do przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Słusznie też pobierała zaliczki na PIT i wystawiała PIT-11 po zakończeniu roku – potwierdził NSA.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 1 marca 2016 r., sygn. akt II FSK 3924/13. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia