Zwrot wydatków przez spółdzielnię na wymianę stolarki okiennej nie jest przychodem nawet u osób z wyodrębnioną własnością lokali – orzekł NSA.
Chodziło o spółdzielnię, która refundowała mieszkańcom połowę wydatków na wymianę okien. Pieniądze zwracała zarówno członkom spółdzielni, jak i osobom posiadającym odrębną własność lokali.
Spółdzielnia uważała, że nie musi wystawiać PIT-8C bez względu na to, komu zwraca koszty. Wyjaśniała, że to ona zleciła wymianę okien, a pieniądze są wypłacane z funduszu remontowego, na który składają się zarówno członkowie spółdzielni, jak i osoby posiadające odrębną własność lokali.
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach zgodził się jedynie co do tego, że przychód nie powstaje u osób ze spółdzielczym prawem do lokali. W odniesieniu do osób niebędących członkami spółdzielni stwierdził, że powinny one same ponosić koszty utrzymania swoich mieszkań, a to, co przeznaczają na fundusz remontowy, ma służyć wyłącznie utrzymaniu części wspólnych. Z tego powodu uznał, że powinny one zapłacić PIT, bo mają przychód z innych źródeł, na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT.
Spółdzielnia wygrała w sądach obu instancji. Sędzia NSA Jolanta Sokołowska przywołała wyrok NSA o sygn. akt II FSK 1506/11. Sąd stwierdził w nim, iż obowiązkiem spółdzielni jest utrzymywanie zasobów mieszkaniowych w należytym stanie i dokonywanie remontów, takich jak np. wymiana stolarki okiennej.
Skoro fundusz remontowy jest finansowany ze składek mieszkańców, i to zarówno tych, którzy są członkami spółdzielni, jak i pozostałych mieszkańców, to żadnemu z nich nie trzeba wystawiać PIT-8C – orzekł NSA.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 21 stycznia 2016 r., sygn. akt II FSK 2764/13.