Największe podmioty będą ujawniać w sprawozdaniu z działalności także informacje na temat m.in. stosowanej polityki odnośnie do kwestii społecznych, pracowniczych, środowiska naturalnego, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i łapownictwu. Trzeba będzie też wskazać efekty przyjętych rozwiązań.
Przewiduje to opublikowany właśnie projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości. Zmiany mają na celu wdrożenie do polskich przepisów dyrektywy PE i Rady 2014/95/UE. Kraje unijne mają na to czas do 6 grudnia 2016 r.
Informacje będą ujawniane w sprawozdaniu z działalności w formie oświadczenia na temat informacji niefinansowych (sprawozdawczość w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu – raporty CSR). Nowy obowiązek będzie dotyczyć największych podmiotów, największych jednostek zainteresowania publicznego (JZP) w rozumieniu dyrektywy w sprawie rachunkowości oraz największych grup kapitałowych, w których jednostka dominująca jest JZP.
Do JZP zalicza się jednostki działające głównie na rynku finansowym, w tym m.in. banki, zakłady ubezpieczeń, emitentów papierów wartościowych dopuszczonych lub ubiegających się o dopuszczenie do obrotu na jednym z rynków regulowanych Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Największe jednostki w tym wypadku to takie, które spełniają w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok określone kryteria. Chodzi o średnioroczne zatrudnienie powyżej 500 osób oraz jedno z dwóch kryteriów – sumę aktywów bilansu powyżej 85 mln zł lub przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów powyżej 170 mln euro.
Projekt przewiduje też rozszerzenie katalogu podmiotów, które mogą stosować uproszczenia w ewidencji umów leasingu (tj. według zasad podatkowych). Chodzi o jednostki sektora finansów publicznych, w tym samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej.
Ma zostać także doprecyzowane, że inwentaryzację drogą porównania ksiąg z odpowiednimi dokumentami nie można sporządzić w innym terminie jak tylko na dzień bilansowy.
Po raz pierwszy zmiany będą miały zastosowanie do sprawozdań za rok obrotowy rozpoczynający się w 2017 r. Można je będzie zastosować wcześniej.
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości w konsultacjach