Na temat pomysłu zniesienia drugiej instancji w postępowaniu administracyjnym w sprawach podatkowych wypowie się Rada Dialogu Społecznego.
Z prośbą o opinię w tej sprawie Ministerstwo Finansów zwróciło się do przewodniczącego rady Piotra Dudy.
Pomysł zlikwidowania drugiej instancji pojawił się w projekcie nowej ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Zakłada on utworzenie nowej struktury na bazie obecnych urzędów i izb celnych, urzędów i izb skarbowych oraz urzędów kontroli skarbowej. W ich miejsce mają powstać izby administracji skarbowej, którym podlegałyby urzędy administracji skarbowej oraz urzędy celno-skarbowe.
Od decyzji naczelnika urzędu celno-skarbowego ma nie przysługiwać podatnikom odwołanie, tylko od razu skarga do sądu administracyjnego. Dziś zanim sprawa trafi na wokandę, podatnik może się odwołać do organu II instancji (dyrektora izby skarbowej lub celnej).
Resort finansów tłumaczy, że dzięki temu skróciłby się czas postępowań, a zatem spełnione zostałyby oczekiwania podatników skarżących się na przewlekłość działań organów.
Ministerstwo powołuje się na wyniki kontroli Najwyższej Izby Kontroli z lat 2012–2013 (P/13/039), z których wynikało, że średni czas rozpatrywania odwołań w Izbie Skarbowej w Rzeszowie wynosił 77 dni, a w pozostałych skontrolowanych izbach od 118 do 198 dni. Najdłużej na wynik postępowania odwoławczego oczekiwali podatnicy w Izbie Skarbowej w Gdańsku: średnio 198 dni w 2012 r. i 190 w I półroczu 2013 r.
– Jedna instancja jest zasadą obowiązującą co do decyzji ZUS, zaskarżanych od razu do sądu – argumentuje też resort.
Na razie jednak chce poznać opinię pracowników i pracodawców reprezentowanych w Radzie Dialogu Społecznego.