Przychód z odsetek za zwłokę w zapłacie za zbyte akcje pracownicze należy zaliczyć do kapitałów pieniężnych, bo do tego źródła zaliczamy też przychody ze zbycia akcji – uznał WSA w Poznaniu.
Chodziło o podatników, którzy mieli otrzymać w 2002 r. zapłatę za akcje pracownicze. Spółka wypłaciła im jednak pieniądze dopiero w 2007 r. W związku z tym podatnicy dostali również odsetki za zwłokę w zapłacie. Kwoty te zasądził na ich rzecz sąd powszechny. Podatnicy uważali, że nie muszą płacić podatku ani od odsetek, ani od należności głównej, bo jedno i drugie jest odszkodowaniem zwolnionym z PIT na podstawie art. 21 ust. 1 lit 3b ustawy o PIT.
Innego zdania był naczelnik urzędu skarbowego. Stwierdził, że odsetki są opodatkowane, bo roszczenie o ich zapłatę ma charakter samoistny i niezależny od należności głównej. Wyjaśnił, że należy je zaliczyć do przychodów z innych źródeł, a nie do przychodów z odpłatnego zbycia akcji, bo nie pozwala na to art. 19 ust. 1 ustawy o PIT. Zgodnie z tym przepisem przychodem z odpłatnego zbycia praw majątkowych jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. – Odsetki nie stanowią jednak ceny określonej w umowie sprzedaży akcji – argumentował organ.
Dyrektor izby skarbowej zwrócił dodatkowo uwagę na to, że podatnicy nie przedstawili żadnych dowodów na odszkodowawczy charakter odsetek.
W skardze do sądu podatnicy podtrzymali swoje stanowisko, ale – na wypadek, gdyby sąd uznał, że odsetki nie są odszkodowaniem – domagali się, aby były one uznane za kapitały pieniężne.
WSA w Poznaniu potwierdził, że odsetki należy zaliczyć do kapitałów pieniężnych. Skoro bowiem są one bezpośrednio i ściśle związane z przychodem ze zbycia akcji i nie mogłyby powstać, gdyby nie obowiązek zapłaty za akcje, to nie można ich zaliczyć do innego źródła przychodów.
Sąd nie zgodził się natomiast z podatnikami, że odsetki są zwolnione z PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b. Wskazał, że zapłata kwoty zasądzonej przez sąd powszechny stanowi realizację zobowiązania pieniężnego. Nie jest więc wypłatą odszkodowania. Sąd powołał się przy tym na inne wyroki, m.in. WSA w Bydgoszczy z 25 listopada 2014 r., (sygn. akt I SA/Bd 1007/14). Wyroki są nieprawomocne.
ORZECZNICTWO
Wyroki WSA w Poznaniu z 11 lutego 2016 r., sygn. akt I SA/Po 1198/15 i I SA/Po 1104/15. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia