Ministerstwo Finansów chce ujednolicić zasady przyznawania preferencji dotyczących należności cywilnoprawnych i publicznoprawnych (niepodatkowych) oraz doprecyzować kryteria ich udzielania.
Chodzi o umarzanie, rozkładanie na raty i odraczanie spłaty przez jednostki sektora finansów publicznych (państwowe i samorządowe) takich niepodatkowych należności, jak np. koszty mediów, studiów i nauki żołnierzy w szkole wojskowej, należności wynikających z umów dzierżawy, opłat za pobyt na policji osób nietrzeźwych, grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych itp.
Resort chce doprecyzować przepisy ustawy o finansach publicznych, m.in. w związku z przeprowadzoną analizą ulg w spłacie zobowiązań udzielanych przez jednostki publiczne w latach 2013 i 2014 r. oraz licznymi wątpliwościami interpretacyjnymi dotyczącymi stosowania obecnych przepisów, a także wnioskiem międzyresortowego zespołu ds. Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
Projekt zakłada m.in., że należności cywilnoprawne mogą być umarzane w całości lub w części z urzędu lub na wniosek dłużnika. Ujednolica również przesłanki udzielenia preferencji z powodu ważnego interesu publicznego lub dłużnika. Nowością jest m.in. to, że rada gminy może zrezygnować z dochodzenia lub egzekucji należności cywilnoprawnych gminy, jeśli kwota należności wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł. Resort uznał, że dochodzenie tak niskich kwot jest nieracjonalne.
Jeśli zaś chodzi o niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym, projekt doprecyzował, że organ może przyznać m.in. takie ulgi jak: umorzenie, odroczenie terminów spłaty lub rozłożenie na raty zobowiązań, które:
● nie stanowią pomocy publicznej albo nią będących, o ile jej celem jest naprawienie szkód spowodowanych np. klęskami żywiołowymi lub zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce), albo
● stanowią pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (w określonym zakresie).
Projekt doprecyzował też kryteria, które musi spełnić dłużnik ubiegający się o preferencję (dziś ich nie ma w przepisach). Przewiduje także, że organ może umarzać należności np. w przypadku śmierci dłużnika lub likwidacji jednostki publicznej, a także w sytuacji, gdy koszty dochodzenia i egzekucji przekraczałyby kwotę długu.
Etap legislacyjny
Projekt w konsultacjach