Dostawa pochodzących z gospodarstwa rolnego płodów korzysta ze zwolnienia z VAT. Na tej podstawie należy przyjąć, że do umów sprzedaży tych produktów nie należy stosować regulacji ustawy o PCC.
Reklama
TEMAT NA ZAMÓWIENIE

Reklama
Podatnik VAT czynny nabył w Polsce - w ramach działalności gospodarczej - produkty rolne od rolnika ryczałtowego, pochodzące z jego gospodarstwa rolnego. Na dowód zakupu wystawił fakturę VAT RR. Czy od umowy kupna-sprzedaży produktów rolnych powinien zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych?
Ustawa o PCC posługuje się zamkniętym katalogiem czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu. Podatkowi temu podlegają m.in. umowy sprzedaży rzeczy (zob. art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o PCC).
Umowy sprzedaży rzeczy, jakimi są produkty rolne, podlegają opodatkowaniu, stosownie do art. 1 ust. 4 ustawy o PCC, jeżeli ich przedmiotem są rzeczy:
1) znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) znajdujące się za granicą, jeśli nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej.
Nabycie produktów rolnych miało miejsce na podstawie umowy kupna-sprzedaży, a jej przedmiotem były produkty rolne (rzeczy) znajdujące się w momencie sprzedaży w Polsce. Spełnione są zatem przesłanki wynikające z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a w zw. z art. 1 ust. 4 pkt 1 ustawy o PCC do opodatkowania tej umowy.
Aby jednak opodatkowanie PCC miało miejsce, nie mogą wystąpić okoliczności przewidziane w art. 2 ustawy o PCC. W niniejszej sprawie w grę może wchodzić wyłączenie przewidziane w art. 2 pkt 4 ustawy o PCC. Na mocy tego przepisu nie podlegają PCC czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:
a) opodatkowana VAT,
b) zwolniona z VAT, z wyjątkiem:
● umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
● umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.
VAT oznacza tu podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy o VAT lub podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich (zob. art. 1a pkt 7 ustawy o PCC). Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że czytelnik (podatnik VAT czynny) nabył produkty rolne od rolnika ryczałtowego pochodzące z jego gospodarstwa rolnego.
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT zwalnia się od podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego.
Dostawa produktów rolnych przez rolnika ryczałtowego (pochodzących z jego gospodarstwa rolnego) korzysta ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT. Zatem należy przyjąć, że umowy sprzedaży produktów rolnych pochodzących z własnej działalności gospodarczej rolnika ryczałtowego objęte zwolnieniem wynikającym z art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT nie podlegają opodatkowaniu PCC na podstawie art. 2 pkt 4 lit. b ustawy o PCC (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 14 maja 2008 r., sygn. akt III SA/Wa 337/08; interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 11 maja 2008 r., nr IPPB2/436-340/08-2/MZ).
Uwaga! Podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę (oznaczana jako faktura VAT RR) dokumentującą nabycie tych produktów. Oryginał faktury jest przekazywany dostawcy (zob. art. 116 ustawy o VAT).
Podstawa prawna
Ustawa z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. 2015 r. poz. 626 ze zm.). Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).