Na początku lutego 2016 r. złożyłem wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, jednak przez najbliższe pół roku będę przebywał za granicą. Czy mogę zażądać, aby interpretacja (oraz ewentualna korespondencja związana z jej wydaniem) była kierowana na wskazany przeze mnie adres zagraniczny?
W sprawach dotyczących interpretacji stosuje się odpowiednio m.in. przepisy rozdziału 5 działu IV ordynacji podatkowej (zob. art. 14h ordynacji podatkowej), a więc przepisy o doręczaniu pism. Zostały one z początkiem 2016 r. istotnie znowelizowane.
Reklama
Jedna ze zmian polegała na ustanowieniu zasady, że pisma kierowane do osób fizycznych doręczane są pod adresem miejsca ich zamieszkania albo pod adresem doręczeń w kraju (zob. obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. brzmienie art. 148 par. 1 ordynacji podatkowej). Dzięki tej zmianie osoby fizyczne uzyskały możliwość wskazywania adresu doręczeń, pod który doręczane będą pisma organów podatkowych (wcześniej takiej możliwości osoby fizyczne nie miały). [schemat]

Reklama
Niestety wskazywany przez osoby fizyczne adres doręczeń może być jedynie adresem krajowym. Nie istnieje możliwość wskazywania jako adresu doręczeń adresu zagranicznego. A zatem w opisanej w pytaniu sytuacji nie można zażądać, aby interpretacja (oraz ewentualna korespondencja związana z jej wydaniem) była kierowana na wskazany adres zagraniczny.
Istnieje jednak możliwość doręczania pism za pomocą komunikacji elektronicznej. Jest tak – jak wynika z art. 144a par. 1 ordynacji podatkowej – jeżeli strona spełni jeden z następujących warunków:
1) złoży podanie w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego lub portal podatkowy;
2) wniesie o doręczenie za pomocą środków komunikacji elektronicznej i wskaże organowi adres elektroniczny;
3) wyrazi (na wystąpienie organu podatkowego) zgodę na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej i wskaże organowi adres elektroniczny.
Jeżeli zatem podatnik chce otrzymać interpretację indywidualną (oraz ewentualną korespondencję związaną z jej wydaniem) będąc za granicą, a nie zależy mu na jej papierowej formie, to może wnieść do dyrektora Biura Krajowej Informacji Podatkowej o doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Trzeba wskazać jednocześnie adres elektroniczny, na który pisma mają być dostarczane.
Warto zauważyć, że to dyrektor Biura Krajowego Informacji Podatkowej od 1 stycznia 2016 r. jest organem podatkowym właściwym w sprawie wydawania interpretacji indywidualnych (zob. art. 13 par. 2a ordynacji podatkowej).
Co się zmieniło w przepisach o doręczaniu pism od 2016 r.
● umożliwienie dostarczania pism przez pracowników innych organów podatkowych (art. 144 par. 1 pkt 1 ordynacji)
● wprowadzenie zasady, że pełnomocnikom zawodowym oraz organom administracji publicznej pisma doręczane są wyłącznie w formie elektronicznej (art. 144 par. 5 ordynacji)
● określenie zasad doręczania pism wydanych w formie dokumentu (art. 144b ordynacji)
● ustanowienie zasady, że pisma kierowane do osób fizycznych doręczane są pod adresem miejsca ich zamieszkania albo pod adresem doręczeń w kraju (art. 148 par. 1 ordynacji)
● umożliwienie doręczania pism osobom fizycznym w miejscu prowadzenia działalności przez adresata (art. 148 par. 2 pkt 2 ordynacji)
● umożliwienie dostarczania pism na adres skrytki pocztowej (art. 150a ordynacji)
● umożliwienie dostarczania pism kierowanych do osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej prokurentom (art. 151 par. 1 ordynacji)
● umożliwienie dostarczania pism kierowanych do osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej zarządcom budynków lub dozorcom, którzy podjęli się oddania pisma adresatowi (art. 151 par. 2 ordynacji)
● określenie, że jeżeli podany przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej adres jej siedziby nie istnieje lub jest niezgodny z odpowiednim rejestrem i nie można ustalić miejsca prowadzenia działalności, pismo doręczane jest osobie fizycznej upoważnionej do reprezentowania adresata, także wtedy gdy reprezentacja ma charakter łączny z innymi osobami; dopiero w razie niemożności ustalenia adresu osoby fizycznej upoważnionej do reprezentowania adresata pismo jest pozostawiane w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia (art. 151a ordynacji)
Podstawa prawna
Art. 13 par. 2a, art. 14h oraz art. 144–154c ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.).