Wydatki na nabycie prawa lokatorskiego, przekształconego następnie w prawo własności, zmniejszają dochód ze sprzedaży mieszkania– orzekł NSA.
Spór dotyczył art. 22 ust. 6c ustawy o PIT. Zgodnie z nim kosztami uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia są udokumentowane koszty nabycia lub wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady poniesione w czasie posiadania, które zwiększyły wartość rzeczy lub praw majątkowych.
Chodziło o podatnika, który odziedziczył po matce wkład mieszkaniowy wniesiony w zamian za lokatorskie spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego. Spadkobierca miał dwa wyjścia: mógł zażądać od spółdzielni wypłaty równowartości wkładu albo zostać członkiem spółdzielni i zadeklarować gotowość zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego. Wybrał to drugie. Umowa została zawarta w 2007 r.
Dwa lata później lokatorskie spółdzielcze prawo do lokalu zostało przekształcone w prawo własności. W związku z tym mężczyzna poniósł koszty: notarialne, sądowe (w postępowaniu wieczysto-księgowym) oraz na rzecz spółdzielni mieszkaniowej (koszty spłaty kredytu w części przypadającej na budowę lokalu mieszkalnego oraz koszty wdrażania przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych). Po dwóch kolejnych latach sprzedał lokal.
Podatnik musiał zapłacić PIT od dochodu ze sprzedaży, bo zbył lokal przed upływem pięciu lat od nabycia – w tym wypadku data nabycia jest liczona od ustanowienia prawa własności do lokalu. Spór z fiskusem dotyczył jednak możliwości zaliczenia poniesionych przez niego wydatków do kosztów przy sprzedaży mieszkania.
Mężczyzna uważał, że kosztem podatkowym będzie zarówno wartość wkładu mieszkaniowego, jak i wydatki na przekształcenie lokatorskiego prawa do lokalu w prawo własności (koszty notariusza, koszty sądowe i wydatki na rzecz spółdzielni).
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu stwierdził, że podatnik nie może odliczyć wartości wkładu mieszkaniowego ani kosztów uiszczonych na rzecz spółdzielni. Pozwolił mu jedynie na odliczenie opłat notarialnych i kosztów sądowych związanych z przekształceniem prawa lokatorskiego we własnościowe.
Mężczyzna wygrał przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu. Sąd orzekł, że wszystkie poniesione przez niego wydatki podlegają odliczeniu od przychodu.
Tak samo orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Sędzia Beata Cieloch wyjaśniła, że zarówno wartość wkładu mieszkaniowego, jak i koszty notarialne, sądowe oraz wydatki poniesione na rzecz spółdzielni stanowią koszty uzyskania przychodu ze zbycia lokalu.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 27 stycznia 2016 r., sygn. akt II FSK 2962/13.