Nowe przepisy dotyczące właściwości organów podatkowych w sprawach VAT obowiązują od 1 stycznia 2016 r. Ale uwaga: dotyczą też deklaracji za grudzień i za IV kwartał 2015 r.
ikona lupy />
Migracja podatników / Dziennik Gazeta Prawna
Z szacunkowych danych zebranych przez DGP w izbach skarbowych wynika, że od 1 stycznia 2016 r. zmieniła się właściwość urzędu skarbowego w zakresie VAT dla ok. 150 tys. przedsiębiorców. Prawie 125 tys. spośród nich będzie się rozliczać w innym urzędzie, ale funkcjonującym w ramach tego samego województwa. Ponad 20 tys. podmiotów przejdzie do urzędu znajdującego się w innym regionie.
Obowiązująca od Nowego Roku nowelizacja ordynacji podatkowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1649) wprowadziła zasadę, że VAT rozlicza się tam, gdzie podatnik mieszka (osoby fizyczne) lub ma siedzibę (spółki). Dotychczas liczyło się miejsce wykonywania działalności opodatkowanych. Jedynie wtedy, gdy była ona wykonywana na terenie objętym zakresem działania co najmniej dwóch urzędów, właściwy był ten, gdzie podatnik miał miejsce zamieszkania lub siedzibę. Teraz to, co było wyjątkiem, stało się regułą.
Podatnicy nie musieli jednak złożyć aktualizacji druków rejestracyjnych VAT-R, bo – jak poinformowało Ministerstwo Finansów w komunikacie – zmiana właściwości nastąpiła z urzędu.
Zmiana dotyczy także deklaracji i informacji podsumowujących za grudzień oraz za IV kwartał 2015 r., a także korekt tych dokumentów.
Jeżeli jednak podatnik się pomyli i prześle dokument nie do tego urzędu, do którego powinien, nie będzie musiał go składać jeszcze raz. Urząd przekaże rozliczenie do właściwego organu podatkowego i poinformuje o tym podatnika. Może to natomiast wpłynąć na opóźnienie zwrotu VAT, jeżeli podatnik o niego wystąpi. Liczyć się bowiem będzie termin dostarczenia dokumentu do właściwego urzędu.
Inaczej sprawa wygląda z postępowaniami i kontrolami podatkowymi oraz czynnościami sprawdzającymi w zakresie VAT, które nie zostały zakończone przed Nowym Rokiem. One nadal będą załatwiane przez naczelników urzędów skarbowych właściwych przed 1 stycznia 2016 r. To samo dotyczy zwrotów VAT niedokonanych przed 1 stycznia 2016 r., a wynikających z deklaracji złożonych przed tym dniem – poinformowało MF.
Resort przypomniał też o obowiązkach związanych z kaucją gwarancyjną złożoną i przyjętą przed 1 lipca 2015 r. w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo upoważnienia dla organu skarbowego. Podatnicy, którym z początkiem 2016 r. zmieniła się właściwość organu, mają obowiązek dostosowania kaucji złożonych w tych formach do wymogów ustawy o VAT (określonych w art. 105b ust. 3b–3f) do 1 kwietnia 2016 r. – poinformowało MF. W przeciwnym razie zostaną usunięci z wykazu podmiotów, które taką kaucję złożyły.