Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku rolnym, od 2016 danina nie będzie pobierana w przypadku, gdy będzie ona niższa niż koszt przesyłki poleconej, czyli 6,10 zł.

Zmieniona ustawa, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2016 na nowo określa grunty, które będą podlegać opodatkowaniu. Będą to:

grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Nowe przeliczniki

Nowe brzmienie zostało nadane art. 4 ust. 7 ustawie o podatku rolnym. Zgodnie z nim:

Grunty pod stawami zarybionymi, grunty pod stawami niezarybionymi, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, rowy oraz grunty rolne zabudowane, bez względu na zaliczenie do okręgu podatkowego, przeliczane będą na hektary przeliczeniowe: 1 ha gruntów pod stawami zarybionymi łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem oraz gruntów rolnych zabudowanych to 1 ha przeliczeniowy, a 1 ha gruntów pod stawami zarybionymi innymi gatunkami ryb, pod stawami niezarybionymi, gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych oraz rowów – 0,20 ha przeliczeniowego.

W ustawie pojęcie Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa zostało zamienione na Agencję Nieruchomości Rolnych

Wprowadzono również zasadę, zgodnie z którą jeśli nie będzie można ustalić przelicznika określonego ustawie, przyjmować będzie się, że 1 ha fizyczny odpowiada 1 ha przeliczeniowemu.

Kiedy płacić podatek

Znowelizowana ustawa spowoduje, że po 1 stycznia postępowanie nie będzie wszczynane, a to wszczęte zostanie umorzone jeśli wysokość podatku na dzień 1 stycznia nie przekroczy kosztów doręczenia w najniższej wysokości w obrocie krajowym ekonomicznej przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru, przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe. Obecnie kwota ta wynosi 6,10 zł.

Nowe zasady powodują również obowiązek zapłaty całości podatku rolnego w terminie I raty, jeśli jego kwota nie będzie przekraczać 100,50 zł.

Inne zmiany:
• Uchylenie ulgi w podatku rolnym dla osób odbywających zasadniczą służbę wojskową (obecnie służba wojskowa nie jest obowiązkowa);
• Ograniczenie zwolnienie z podatku uczelni, które oddają swoje grunty w posiadanie innym podmiotom;
• Dodano przepisy o funkcjonowaniu pomocy de minimis w sektorze rolnym.


Stawki podatku rolnego 2016:

• Dla gospodarstw rolnych: 134,37 zł od 1 ha
• Dla gruntów rolnych nie stanowiących gospodarstw rolnych : 268,75 zł od 1 ha

Podstawą do ustalenia podatku rolnego jest średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 19 października 2015 r. średnia cena skupu żyta wyniosła 53,75 za 1 kwintal.