Wspólnicy spółki komandytowej podjęli uchwałę o przeznaczeniu całego zysku za 2014 rok do wypłaty wspólnikom. Czy otrzymanie przez wspólników przypadających na nich kwot będzie opodatkowane podatkiem dochodowym?
Na podstawie art. 52 par. 1 kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h.) wspólnik spółki jawnej może żądać podziału i wypłaty całości zysku z końcem każdego roku obrotowego. Przepis ten ma odpowiednie zastosowanie do spółek komandytowych (zob. art. 103 k.s.h.).
Jednocześnie należy wskazać, że spółki komandytowe (inaczej niż od 1 stycznia 2014 r. spółki komandytowo-akcyjne) nie są podatnikami podatku dochodowego. Podatnikami tego podatku są z tytułu działalności spółek komandytowych wspólnicy tych spółek. W konsekwencji przychody osiągane przez spółki komandytowe są z podatkowego punktu widzenia przychodami z działalności gospodarczej wspólników tych spółek (proporcjonalnie do ich praw do udziału w zysku – zob. art. 8 ust. 1 ustawy o PIT oraz art. 5 ust. 1 ustawy o CIT). Z kolei ponoszone przez spółki komandytowe koszty są kosztami uzyskania przychodów wspólników (także proporcjonalnie do ich praw do udziału w zysku – zob. art. 8 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 8 ust. 1 ustawy o PIT oraz art. 5 ust. 2 w związku z art. 5 ust. 1 ustawy o CIT).
Powoduje to, że z podatkowego punktu widzenia zysk spółek komandytowych jest zawsze zyskiem już opodatkowanym. Jego wypłata wspólnikom spółek komandytowych nie wywołuje zatem żadnych skutków w podatku dochodowym, w szczególności nie stanowi dla wspólników przychodów podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.
Potwierdzają to organy podatkowe w udzielanych wyjaśnieniach, czego przykładem może być – w pełni aktualna – interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 3 września 2010 r. (nr ILPB3/423-399/10-6/EK). Czytamy w niej, że „przychody i koszty związane z działalnością spółki komandytowej powinny być uwzględniane przez spółkę na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, z uwagi na fakt, że na taki dzień jest rozliczany podatkowo dany miesiąc. Tym samym więc środki stanowiące przychody spółki osobowej co do zasady stanowią już w momencie ich powstania przychody wspólników i u nich też są opodatkowane z zachowaniem proporcji określonej przepisem art. 5 ust. 1 ustawy o CIT. W konsekwencji wypłaty z zysku spółki komandytowej dla wnioskodawcy dokonywane zgodnie z kodeksem spółek handlowych będą neutralne podatkowo, ponieważ będą podlegały opodatkowaniu po stronie wspólnika na etapie ustalania podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym za dany rok podatkowy”.
Podstawa prawna
Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.). Ustawa z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.).

Jak poprawnie wystawić fakturę za utylizację odpadów

Podatniczka oddała do utylizacji odpady z tworzyw sztucznych i otrzymała od kontrahenta fakturę z VAT NP i adnotacją o odwrotnym obciążeniu. Czy jest to poprawnie wystawiony dokument?
Podatnikami VAT z tytułu dokonywanych dostaw towarów są co do zasady dostawcy (sprzedawcy). Nie jest to jednak zasada bezwzględnie obowiązująca. W określonych w art. 17 ust. 1 pkt 5 i 7 ustawy o VAT sytuacjach podatnikami VAT z tytułu dostaw towarów mogą być nabywcy (w ramach mechanizmu odwrotnego obciążenia; ang. reverse charge mechanism).
O ile pierwszy ze wskazanych przepisów dotyczy zakupów dokonywanych od podatników zagranicznych, o tyle na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT do rozliczania VAT mogą być zobowiązani nabywcy towarów od polskich podatników. Jest tak, jeżeli łącznie są spełnione cztery warunki:
1) nabywane są towary wymienione w załączniku nr 11 do ustawy o VAT (z nieistotnym w omawianej sytuacji zastrzeżeniem art. 17 ust. 1c ustawy o VAT),
2) dokonującym ich dostawy jest podatnik, który nie korzysta ze zwolnienia podmiotowego,
3) nabywcą jest podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,
4) dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 122 ustawy o VAT.
Do towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT należą m.in. odpady z tworzyw sztucznych (poz. 33). W konsekwencji podatnikami z tytułu dostaw takich odpadów mogą być nabywcy. Wówczas m.in. dostawcy wystawiają faktury bez danych dotyczących stawki i kwoty VAT, a w zamian na fakturach dodają wyrazy „odwrotne obciążenie”.
Należy jednak podkreślić, że faktury takie są wystawiane przez dostawców, a nie nabywców towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT. Oczywiście w grę wchodzi wystawianie takich faktur przez nabywców w imieniu i na rzecz dostawców (pozwala na to art. 106d ust. 1 ustawy o VAT), lecz z treści pytania nie wynika, aby chodziło o taką sytuację.
Prowadzi to do wniosku, że otrzymany przez podatniczkę dokument nie jest poprawny. Faktura taka jak otrzymana (tj. bez danych dotyczących stawki i kwoty VAT oraz z adnotacją „odwrotne obciążenie”) powinna zostać wystawiona przez podatniczkę (jeżeli za oddane do utylizacji odpady otrzymała wynagrodzenie) lub – co jest bardziej prawdopodobne – kontrahent powinien podatniczce wystawić fakturę za usługę utylizacji przedmiotowych odpadów (jeżeli za oddanie odpadów do utylizacji musiała ona zapłacić).
W tym drugim przypadku faktura wystawiona przez kontrahenta powinna zostać wystawiona z 8-proc. stawką VAT. Wykonana przez niego usługa byłaby bowiem usługą związaną z usuwaniem odpadów innych niż niebezpieczne (symbol PKWiU stosowanego dla celów podatkowych PKWiU z 2008 r.: 38.21.2), a więc usługą opodatkowaną stawką 8-proc. na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z poz. 149 załącznika nr 3 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 pkt 7 w zw. z załącznikiem nr 11, art. 41 ust. 2 w zw. z poz. 149 załącznika nr 3 w zw. z art. 146a pkt 2, art. 106d, art. 106e ust. 1 pkt 18 oraz art. 106e ust. 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).