Zbliżające się święta zachęcają podatników do okolicznościowego ozdabiania siedziby firmy, organizowania wigilijnych spotkań dla pracowników czy zakupu prezentów dla kontrahentów. Warto pamiętać, że nie zawsze można będzie odliczyć VAT z otrzymanych faktur za związane z tym wydatki
1. Wystrój firmy
Reklama
Prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikom w zakresie, w jakim nabywane przez nich towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych (zob. art. 86 ust. 1 ustawy o VAT). To zasada generalna, z której wynika, że dla istnienia prawa do odliczenia podatku naliczonego nie jest konieczny bezpośredni związek między zakupami a wykonywanymi przez podatnika czynnościami opodatkowanymi. Może to być również związek pośredni, o ile dokonywane zakupy związane są bezpośrednio z działalnością opodatkowaną podatnika (zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 29 marca 2011 r., sygn. akt I FSK 571/10).

Reklama
Powoduje to, że podatnicy prowadzący działalność opodatkowaną mogą odliczać podatek naliczony przy nabywaniu towarów i usług na cele reklamy, reprezentacji oraz promocji, gdyż zakupy te bezpośrednio dotyczą prowadzonej przez nich działalności opodatkowanej (zob. przykładowo interpretację indywidualną dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 30 marca 2009 r., nr ILPP2/443-85/08-4/AD, czy interpretację indywidualną dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 28 października 2009 r., nr IPPP1-443-773/09-2/MP). Dotyczy to m.in. zakupów związanych ze świątecznym udekorowaniem miejsc prowadzenia działalności opodatkowanej, np. sklepów czy punktów usługowych. Zatem jeżeli świątecznie dekorowane są miejsca prowadzenia działalności opodatkowanej VAT, to istnieje możliwość odliczania podatku z faktur dokumentujących zakupy towarów (np. elementów wystroju świątecznego) czy usług (np. firmy zajmującej się świątecznym dekorowaniem) z tym związanych. [przykład 1]
PAMIĘTAJ Jeśli świątecznie dekorowana jest siedziba firmy prowadzącej działalność opodatkowaną VAT, to jej właściciel może odliczyć VAT z faktur dokumentujących koszty dekoracji
2. Organizacja spotkań
Dopuszcza się co do zasady odliczanie podatku naliczonego z faktur za organizację wszelkiego rodzaju imprez integracyjnych dla pracowników, w tym imprez okolicznościowych i świątecznych. W pełni aktualna jest przykładowo interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 9 października 2009 r. (nr IBPP2/443-571/09/RSz), w której czytamy, że „w stanie faktycznym wnioskodawca wskazał, iż organizuje spotkania okolicznościowe i świąteczne (spotkanie opłatkowe, Dzień Kobiet itp.) oraz spotkania integracyjne. Spotkania mają na celu integrację wszystkich pracowników wnioskodawcy, poprawę atmosfery w pracy. Wnioskodawca poniósł wydatki na zakup artykułów spożywczych. (...) Ww. spotkania są związane z działalnością opodatkowaną. Biorąc zatem pod uwagę cyt. wyżej przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, stwierdzić należy, że o ile faktycznie wydatki, o których mowa we wniosku, służą wyłącznie czynnościom opodatkowanym, wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od dokonywanych zakupów, na zasadach przewidzianych w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z art. 88 tej ustawy”. [przykład 2]
PAMIĘTAJ Jeżeli działalność podatników jest opodatkowana VAT, mogą oni odliczać VAT z faktur dokumentujących koszty organizacji spotkań świątecznych dla pracowników
Istnieją dwa wyjątki od tej zasady. Pierwszy dotyczy zakupów finansowanych ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, gdyż zakupy finansowane z takich środków nie uprawniają podatników do odliczania VAT (zob. przykładowo interpretację indywidualną dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 3 lipca 2012 r., nr IPPP1/443-582/10/12-5/S/JL, czy interpretację indywidualną dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 9 listopada 2012 r., nr ILPP2/443-835/12-5/AD). [przykład 3]
PAMIĘTAJ Do odliczania VAT nie uprawniają faktury dokumentujące koszty organizacji spotkań świątecznych, które zostały opłacone ze środków ZFSŚ
Drugi wyjątek dotyczy usług gastronomicznych, gdyż na podstawie art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT podatnicy nie mogą odliczać VAT z faktur za usługi gastronomiczne.
Należy jednak zastrzec, że wyłączenie to nie dotyczy nabywania usług cateringowych (co potwierdzają organy podatkowe w udzielanych wyjaśnieniach – zob. przykładowo interpretację indywidualną dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 4 września 2012 r., nr IBPP1/443-560/12/AW, interpretację indywidualną dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 25 września 2012 r., nr ITPP1/443-806/12/KM, czy interpretację indywidualną dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 11 stycznia 2013 r., nr IPPP1/443-1110/12-2/EK), a w konsekwencji podatnicy organizujący spotkania świąteczne dla pracowników mogą odliczać VAT z faktur za związane z tym usługi cateringowe. Dotyczy to również sytuacji, gdy nabywane usługi cateringowe obejmują konsumpcję alkoholu. Jak bowiem czytamy w interpretacji indywidualnej dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 21 sierpnia 2015 r., nr IPPP1/4512-446/15-4/JL, „Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu alkoholu nabywanego w ramach nabywanych usług cateringowych w celu organizacji imprez integracyjnych”.
PAMIĘTAJ Nie można odliczać VAT z faktur dokumentujących zakupy usług gastronomicznych. Nie dotyczy to usług cateringowych, w tym obejmujących konsumpcję alkoholu
Należy przy tym dodać, że w związku z organizacją spotkań oraz imprez świątecznych dla pracowników nie dochodzi do podlegającego opodatkowaniu nieodpłatnego świadczenia usług. Potwierdził to dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 1 lutego 2013 r. (nr ITPP1/443-1351/12/DM), uznając za prawidłowe stanowisko podatnika, że „organizowane spotkania [m.in. spotkania wigilijne – przyp. aut.] odbywają się w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą wnioskodawcy i nie służą celom osobistym pracowników, w związku z czym nie mogą być traktowane jako odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Nawet jeśli pracownicy odnoszą korzyść, np. z powodu otrzymania poczęstunku podczas spotkania integracyjnego, to przysporzenie tej korzyści nie jest głównym celem organizacji spotkania integracyjnego, ale ma charakter poboczny. Imprezy i spotkania integracyjne są związane z działalnością opodatkowaną wnioskodawcy, w konsekwencji w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania ww. przepis, a świadczenia dla pracowników z tytułu organizacji opisanych wyżej imprez nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług”.
3. Zlecanie usług na zewnątrz
Możliwość odliczania VAT istnieje również wówczas, gdy organizacja imprez świątecznych zlecana jest firmom zewnętrznym. Potwierdził to dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 30 kwietnia 2013 r. (nr IPPP3/443-89/13-3/KB). W interpretacji wydanej na wniosek podatnika, który zlecił organizację spotkania świątecznego pracowników firmie zewnętrznej, czytamy, że „Wnioskodawca może skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach wystawionych przez firmy zewnętrzne zajmujące się profesjonalną organizacją imprez”.
Z interpretacji tej wynika przy tym, że na możliwość odliczania podatku naliczonego z faktur dokumentujących organizację imprez świątecznych nie wpływa fakt, iż część wartości tych usług stanowi konsumpcja (nieistotny w omawianej sytuacji wyjątek dotyczy imprez świątecznych organizowanych na zlecenie przez restauracje; takie usługi stanowią usługi gastronomiczne, z tytułu nabycia których prawo do odliczenia, ze względu na art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, nie przysługuje). W dalszej bowiem części cytowanej powyżej interpretacji czytamy, że „w świetle powołanego art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy podatek naliczony z tytułu nabycia usług noclegowych i gastronomicznych – co do zasady – nie podlega odliczeniu. Powyższe ograniczenie nie ma jednak zastosowania w sytuacji, gdy przedmiotem zakupu jest kompleksowa usługa organizacji imprez, czyli co do istoty jedna usługa, na którą składają się poszczególne elementy, w tym nawet usługi gastronomiczne”. [przykład 5]
PAMIĘTAJ Odliczenie VAT jest możliwe również wówczas, gdy organizacja spotkań czy imprez świątecznych jest zlecana firmom zewnętrznym
Odliczenie VAT w takich przypadkach nie jest jednak możliwe w części, w jakiej firma organizująca imprezę świąteczną uwzględnia w swoim wynagrodzeniu koszt zakupu prezentów dla pracowników czy członków ich rodzin. Przyjmuje się bowiem, że w tego typu sytuacjach (tj. w przypadkach gdy podatnik A jest w ramach wynagrodzenia za usługę świadczoną przez podatnika B obciążany kosztami nabycia towarów nieodpłatnie przekazywanych przez podatnika B określonym umową osobom) prawo do odliczenia nie przysługuje (zob. przykładowo wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26 czerwca 2014 r., sygn. akt I FSK 1112/13). [przykład 6]
PAMIĘTAJ Nie można odliczać VAT z faktur za organizację spotkań oraz imprez świątecznych w części, w jakiej firmy organizujące te spotkania i imprezy obciążają pracodawcę kosztami zakupu prezentów dla pracowników oraz ich rodzin
4. podarunki dla pracowników i kontrahentów
Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT opodatkowaniu VAT podlegać może nieodpłatne przekazywanie przez podatnika towarów, np. na cele osobiste jego pracowników czy członków ich rodzin (w szczególności dzieci pracowników). Do takiego opodatkowania może jednak dochodzić wtedy, jeżeli podatnikowi przysługiwało w całości lub w części prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów bądź ich części składowych.
Między innymi z tego powodu wyłączone jest opodatkowanie przekazywanych pracownikom (czy członkom ich rodzin) prezentów sfinansowanych ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Zatem zakupy takich prezentów nie tylko nie uprawniają podatników do odliczania VAT, ale także nie wiążą się z koniecznością naliczania podatku należnego (zob. przykładowo interpretację ogólną ministra finansów z 27 maja 2013 r. (nr PT1/033/20/831/KSB/12/RD-50859).
Dotyczy to również sytuacji, gdy prezenty świąteczne są tylko częściowo finansowane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, częściowo zaś przez pracowników (a więc gdy pracownicy dokładają się do takich prezentów). Bowiem także w takich przypadkach przyjmuje się, że pracodawcom nie przysługuje prawo do odliczania podatku naliczonego, a jednocześnie nie dochodzi u nich do podlegających opodatkowaniu VAT nieodpłatnych dostaw towarów (zob. przykładowo interpretację ogólną ministra finansów z 27 maja 2013 r., nr PT1/033/20/831/KSB/12/RD-50859). [przykład 7]
PAMIĘTAJ Nie podlega opodatkowaniu VAT przekazywanie pracownikom oraz członkom ich rodzin prezentów świątecznych, których nabycie zostało sfinansowanie w całości ze środków ZFSŚ. Podobnie rzecz się ma w przypadku prezentów świątecznych, których nabycie zostało częściowo sfinansowane ze środków ZFSŚ, częściowo zaś przez pracowników
Wątpliwości pojawiają się w przypadku przekazywanych pracownikom z okazji świąt prezentów, w tym paczek świątecznych. Mając to na uwadze, należy wyjaśnić, że zdaniem organów podatkowych przy nabywaniu takich prezentów podatnikom nie przysługuje prawo do odliczenia. Stanowisko takie zajął przykładowo dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 4 września 2014 r. (nr IPPP1/443-761/14-2/IGo), w której czytamy, że „Spółce nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabywaniem przez wnioskodawcę ze środków obrotowych przekazywanych na rzecz pracowników paczek świątecznych (drobnych artykułów spożywczych składających się na paczki świąteczne) z uwagi na brak związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych”. Z kolei w interpretacji indywidualnej z 21 sierpnia 2015 r. (nr IPPP1/4512-446/15-4/JL) dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wyjaśnił, że „Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu alkoholu nabywanego w ramach nabywanych usług cateringowych w celu organizacji imprez integracyjnych”.
Przyjęcie takiego stanowiska prowadzi do wniosku, że przekazywanie pracownikom prezentów (w tym paczek) świątecznych nie podlega opodatkowaniu VAT. Nie jest bowiem spełniony warunek opodatkowania nieodpłatnych dostaw towarów, którym jest istnienie prawa do odliczenia w stosunku do tych towarów. [przykład 8]
PAMIĘTAJ Bezpieczniej jest nie odliczać VAT z faktur dokumentujących zakupy prezentów świątecznych dla pracowników czy członków ich rodzin. Przyjęcie takiego stanowiska spowoduje, że przekazanie pracownikom prezentów nie będzie podlegało opodatkowaniu
Należy jednak zauważyć, że słuszność stanowiska prezentowanego przez organy podatkowe nie jest oczywista. Można się również spotkać z podejściem odmiennym, tj. uznającym, że zakupy prezentów dla pracowników finansowane ze środków obrotowych uprawniają podatników do odliczania podatku naliczonego, a w konsekwencji, iż przekazywane pracownikom prezenty podlegają opodatkowaniu VAT. Za przyjęciem takiego stanowiska przemawia orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczące doktryny assets labelling. Doktryna ta zakłada możliwość dokonywania przez podatników wyboru co do sposobu alokowania nabywanych dóbr wykorzystywanych zarówno w działalności podlegającej opodatkowaniu, jak i pozostającej poza zakresem opodatkowania (zob. przykładowo wyroki z 8 maja 2003 r. w sprawie C-269/00 oraz z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie C-460/07). Nie ulega jednak wątpliwości, że w świetle stanowiska reprezentowanego przez organy podatkowe jest to rozwiązanie ryzykowne. [przykład 9]
PAMIĘTAJ Podatnik, który zdecyduje się na odliczenie VAT z faktur dokumentujących zakupy prezentów dla pracowników oraz ich rodzin, a następnie opodatkowywanie ich przekazania, musi mieć świadomość, że takie działanie jest ryzykowne, gdyż odrzuca stanowisko reprezentowane przez organy podatkowe
Podatnicy prowadzący działalność opodatkowaną mogą odliczać podatek naliczony przy nabywaniu towarów i usług na cele reklamy, reprezentacji oraz promocji, gdyż zakupy te bezpośrednio dotyczą prowadzonej przez nich działalności opodatkowanej. Mając to na uwadze, pragnę zauważyć, że cele reprezentacji podatnika mogą być realizowane m.in. poprzez przekazywanie prezentów swoim kontrahentom. Prowadzi to do wniosku, że zakupy prezentów dla kontrahentów podatnika uprawniają do odliczania podatku naliczonego (zob. przykładowo interpretację indywidualną dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 18 czerwca 2012 r., nr IPPP3/443-456/12-3/RD). Dotyczy to również prezentów świątecznych dla kontrahentów. Zatem podatnicy prowadzący działalność opodatkowaną są uprawnieni do odliczania VAT z faktur dokumentujących zakupy prezentów świątecznych dla swoich kontrahentów. [przykład 10]
PAMIĘTAJ Można odliczać VAT z faktur dokumentujących zakupy prezentów świątecznych dla kontrahentów
Dotyczy to również przekazywanych jako prezenty świąteczne alkoholi. Zatem zakupy mocnych trunków przeznaczonych dla kontrahentów również uprawniają podatników do odliczania VAT. Potwierdzają to organy podatkowe w udzielanych wyjaśnieniach, czego przykładem może być interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 21 sierpnia 2009 r. (nr ILPP2/443-708/09-2/ISN), interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 2 listopada 2009 r. (nr IBPP1/443-798/09/AZb) czy interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 11 października 2011 r. (nr IPTPP2/443-303/11-4/AW). Jak czytamy w ostatniej ze wskazanych interpretacji, „w przedmiotowej sprawie wnioskodawca przekazuje nieodpłatnie swoim kontrahentom w formie prezentu alkohol, co jak wskazał zainteresowany, służy nawiązaniu bądź podtrzymaniu dobrych relacji z kontrahentami, a więc można przyjąć, iż przekazanie to związane jest, co prawda pośrednio, z czynnościami opodatkowanymi. Zaznaczyć należy, że ustawodawca nie precyzuje, w jakim zakresie i w jaki sposób towary i usługi muszą być wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, aby pozwoliło to podatnikowi na odliczenie podatku naliczonego. Związek ten może być bezpośredni lub pośredni. Zatem przy nabyciu przedmiotowego alkoholu wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego”.
PAMIĘTAJ Można odliczać VAT przy zakupach towarów przeznaczanych na prezenty dla kontrahentów. Dotyczy to również alkoholu
Istnienie prawa do odliczenia przy nabywaniu prezentów dla kontrahentów powoduje, że przekazywanie takich prezentów może podlegać opodatkowaniu VAT jako nieodpłatne dostawy towarów (zob. art. 7 ust. 2 ustawy o VAT). Nie dotyczy to tylko prezentów mających na gruncie VAT status prezentów o małej wartości (zob. art. 7 ust. 3 ustawy o VAT; definicję prezentów o małej wartości określa art. 7 ust. 4 ustawy o VAT). [przykład 11, ramka]
PAMIĘTAJ Nie podlega opodatkowaniu VAT przekazywanie kontrahentom prezentów mających na gruncie VAT status prezentów o małej wartości
5. Wysyłanie kartek
Do odliczania VAT uprawniają również zakupy kartek świątecznych wysyłanych kontrahentom czy potencjalnym kontrahentom przez podatników, których działalność jest opodatkowana. Są to bowiem zakupy towarów, które służą reprezentacji (ewentualnie także reklamie czy promocji) opodatkowanej działalności podatnika, a więc towarów wykorzystywanych przez podatnika do wykonywania czynności opodatkowanych.
PAMIĘTAJ Podatnicy prowadzący działalność opodatkowaną mogą odliczać VAT z faktur dokumentujących zakupy kartek świątecznych wysyłanych kontrahentom czy potencjalnym kontrahentom
Jednocześnie w związku z wysyłaniem takich kartek nigdy nie dochodzi do opodatkowania VAT. Wysyłane kontrahentom lub potencjalnym kontrahentom kartki świąteczne nie mają bowiem dla nich wartości użytkowej (konsumpcyjnej), a przyjmuje się, że nie podlega opodatkowaniu VAT nieodpłatne przekazywanie towarów, które dla nabywcy nie mają takiej wartości (zob. przykładowo wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z 28 lipca 2011 r., sygn. akt I FSK 1201/10 oraz z 1 grudnia 2011 r., sygn. akt I FSK 300/11). [przykład 12]
PAMIĘTAJ Wysyłanie kontrahentom lub potencjalnym kontrahentom kartek świątecznych nie podlega opodatkowaniu VAT
6. Nabywanie bonów towarowych
Opodatkowaniu VAT podlegają przede wszystkim odpłatne dostawy towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Bony (i innego rodzaju dokumenty uprawniające do nabywania za ich pomocą towarów i usług) nie stanowią towarów w rozumieniu VAT, a w konsekwencji ich sprzedaży czy nieodpłatne przekazywanie nie stanowi podlegających opodatkowaniu VAT dostaw towarów. Sprzedaż bonów nie stanowi również świadczenia usług. W konsekwencji sprzedaż i nieodpłatne przekazywanie bonów nie podlega opodatkowaniu VAT (co potwierdzają organy podatkowe w udzielanych wyjaśnieniach – zob. przykładowo interpretację indywidualną dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 10 grudnia 2012 r., nr ITPP1/443-1169/12/DM oraz interpretację indywidualną dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 28 września 2012 r., nr IPPP1/443-660/12-2/MP).
PAMIĘTAJ Sprzedaż i nieodpłatne przekazywanie wszelkiego rodzaju bonów towarowych nie podlega opodatkowaniu VAT
Powoduje to m.in., że sprzedaż bonów towarowych nie powinna być dokumentowana fakturami, a jeżeli jest – faktury dokumentujące sprzedaż bonów nie uprawniają do odliczania podatku na nich naliczonego (ze względu na przepis wyłączający możliwość odliczania VAT z faktur dokumentujących transakcje niepodlegające opodatkowaniu – zob. art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT). Zatem jeżeli nawet pracodawcy otrzymają niepotrzebnie wystawioną fakturę dokumentującą nabycie bonów towarowych, nie mogą z niej odliczyć VAT. [przykład 13]
PAMIĘTAJ Nie można odliczyć VAT z faktury dokumentującej nabycie bonów towarowych
Jednocześnie brak opodatkowania nieodpłatnego przekazywania bonów powoduje, że przekazując nabyte bony pracownikom czy kontrahentom pracodawcy nie muszą naliczać VAT. Innymi słowy nabywanie oraz przekazywanie pracownikom i kontrahentom bonów towarowych z okazji świat nie wywołuje u pracodawców żadnych skutków w VAT. [przykład 14]
PAMIĘTAJ Przekazywania bonów towarowych pracownikom czy kontrahentom (jak też innym osobom) nie trzeba opodatkowywać VAT ©?
Definicja
Prezenty o małej wartości, to przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:
1) o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;
2) których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.
PRZYKŁAD 1
Biuro obsługi klienta
Spółka prowadząca wyłącznie działalność opodatkowaną posiada biuro obsługi klienta w centrum miasta. Spółka nabyła wiele elementów wystroju świątecznego w celu udekorowania nimi tego punktu. VAT z tej faktury spółka może w całości odliczyć.
PRZYKŁAD 2
Artykuły żywnościowe
Podatnik prowadzący wyłącznie działalność opodatkowaną zorganizował dla swoich pracowników spotkanie wigilijne. W tym celu kupił artykuły żywnościowe (przekąski) do spożycia w trakcie tego spotkania. Z faktury dokumentującej zakup tych artykułów podatnik może odliczyć VAT.
PRZYKŁAD 3
Z funduszu socjalnego
Podatnik zorganizował dla pracowników oraz ich dzieci imprezę świąteczną. Koszty organizacji imprezy zostały w całości sfinansowane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. W tej sytuacji podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku z faktur dokumentujących te koszty.
PRZYKŁAD 4
Restauracja czy catering
Podatnicy X oraz Y (obaj wykonujący wyłącznie czynności opodatkowane) zorganizowali spotkania wigilijne dla swoich pracowników. Podatnik X zorganizował spotkanie w restauracji. Podatnik ten nie może odliczyć VAT z otrzymanej od restauracji faktury (jest to bowiem w istocie faktura dokumentująca nabycie usługi gastronomicznej).
Podatnik Y zorganizował spotkanie wigilijne dla pracowników w wynajętej sali oraz zamówił catering. Podatnik ten może odliczyć VAT z otrzymanej od firmy cateringowej faktury, jak również z faktury za wynajem sali.
PRZYKŁAD 5
Przez obsługę zewnętrzną
Przedsiębiorca prowadzący działalność opodatkowaną zlecił firmie zewnętrznej organizację imprezy świątecznej. Impreza ta została przez firmę zorganizowana w restauracji. Mimo to pracodawca może odliczyć VAT z faktury za organizację imprezy (nabyta przez pracodawcę usługa nie jest bowiem usługą gastronomiczną).
PRZYKŁAD 6
Na fakturze
Wróćmy do przykładu nr 5 i załóżmy, że część wynagrodzenia wynikającego z faktury za organizację imprezy świątecznej stanowiło obciążenie przedsiębiorcy kosztami zakupu prezentów dla pracowników. W takim przypadku w części tej przedsiębiorcy nie przysługiwałoby prawo do odliczenia VAT z otrzymanej faktury.
PRZYKŁAD 7
Paczki z ZFŚS...
Za środki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pracodawca kupił paczki świąteczne, które przekazał pracownikom. Przekazanie takie nie podlega opodatkowaniu VAT.
PRZYKŁAD 8
...i ich przekazanie na spotkaniu
Wróćmy do przykładu nr 7 i załóżmy, że podatnik kupił również paczki świąteczne, które wręczył pracownikom w czasie spotkania wigilijnego. Zdaniem organów podatkowych prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup takich paczek podatnikowi nie przysługuje.
PRZYKŁAD 9
Ryzykowne stanowisko
Za środki obrotowe podatnik kupił prezenty świąteczne dla swoich pracowników. Podatnik może uznać, że przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup tych prezentów (co oznaczałoby, że przekazanie tych prezentów pracownikom podlega opodatkowaniu VAT). W świetle stanowiska reprezentowanego przez organy podatkowe jest to jednak stanowisko ryzykowne.
PRZYKŁAD 10
Książki...
Podatnik prowadzący działalność opodatkowaną kupił książki, które przekazał jako prezenty świąteczne swoim najlepszym kontrahentom. Podatnik może odliczyć VAT z faktury dokumentujących zakup tych książek.
PRZYKŁAD 11
...i ich przekazanie
Wróćmy do przykładu nr 10 i załóżmy, że cena nabycia części przekazanych kontrahentom książek to 50 zł netto, zaś części 120 zł netto. W takiej sytuacji przekazanie kontrahentom książek nabytych za 50 zł netto nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT (zakładając, że kontrahenci ci wcześniej w trakcie roku nie otrzymali innych prezentów od podatnika). Opodatkowaniu będzie podlegać natomiast przekazanie kontrahentom książek nabytych za 120 zł netto.
PRZYKŁAD 12
Kartki z życzeniami
Podatnik wysłał swoim klientom kartki świąteczne. Może on odliczyć VAT z faktury dokumentującej nabycie kartek, jednocześnie nie jest zobowiązany do opodatkowania VAT wysyłanych do klientów kartek
PRZYKŁAD 13
Stawka 23 proc.
Spółka zamówiła bony towarowe, które zostaną wręczone pracownikom jako prezenty świąteczne. Razem z bonami spółka otrzymała fakturę z naliczonym VAT według stawki 23-proc. Spółka nie może odliczyć VAT z tej faktury.
PRZYKŁAD 14
Bez naliczania
Z okazji świąt przedsiębiorca przekazał swoim pracownikom oraz kontrahentom bony towarowe. Z tytułu tego przekazania przedsiębiorca nie musi naliczać podatku VAT.
Podstawa prawna
Art. 2 pkt 6, art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 2–7, art. 86 ust. 1, art. 88 ust. 1 pkt 4, art. 88 ust. 3a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).