TEZA: Jeśli pojazd samochodowy przeznaczony będzie wyłącznie na wynajem, to przedsiębiorcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego w związku z zakupem tego pojazdu, bez konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu.
Nr IPTPP3/4512-374/15-4/ALN
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA DYREKTORA IZBY SKARBOWEJ z 3 listopada 2015 r.
PROBLEM
Przedsiębiorca zajmuje się wypiekiem pieczywa oraz wynajmuje budynek dla przedszkola. Przedszkole znajduje się w takiej części miasta, gdzie komunikacja miejska ani minibusy nie rozwiązują problemu z dojazdami.
Podatnik planuje zakup samochodu marki Volkswagen (9 miejsc siedzących łącznie z kierowcą). Zakupiony pojazd będzie wynajmowany na potrzeby przedszkola (dowóz dzieci i pracowników przedszkola, przewóz dzieci na zajęcia dodatkowe, np. na basen czy do biblioteki, na wycieczki do lasu lub na zajęcia rehabilitacyjne).
Przedsiębiorca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT i prowadzi m.in. działalność w zakresie wynajmu pojazdów samochodowych (PKD 77.11.Z).
Faktura dotycząca zakupu będzie wystawiona na przedsiębiorcę. Zakupiony pojazd będzie wprowadzony do ewidencji środków trwałych i zostanie sporządzony regulamin wykorzystywania samochodu wykluczający użytek prywatny.
Najem samochodu będzie udokumentowany fakturą i opodatkowany VAT.
Czy przy zakupie samochodu podatnik będzie mógł się ubiegać o pełny zwrot VAT?
ODPOWIEDŹ IZBY
Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
Prawo to przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia dokonuje podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.
Od 1 kwietnia 2014 r. kwestie dotyczące prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi reguluje art. 86a ustawy o VAT. Zgodnie z art. 86a ust. 1 tej ustawy w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego stanowi 50 proc. kwoty podatku wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika.
Przepis ten nie ma zastosowania, m.in. gdy pojazdy samochodowe są wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika lub konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie.
Na mocy art. 86a ust. 4 omawianej ustawy pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika w dwóch przypadkach. Po pierwsze, gdy sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Po drugie, jeśli konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne.
Natomiast art. 86a ust. 5 ustawy o VAT stanowi, że warunek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu nie jest wymagany w przypadku pojazdów samochodowych przeznaczonych wyłącznie do odsprzedaży, sprzedaży (w przypadku pojazdów wytworzonych przez podatnika) lub oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze – jeżeli odsprzedaż, sprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika.
Z opisu sprawy wynika, że przedsiębiorca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT i prowadzi m.in. działalność w zakresie wynajmu pojazdów samochodowych (PKD 77.11.Z). Zakupiony pojazd będzie wykorzystywany do czynności opodatkowanych VAT i będzie oddany w najem dokumentowany fakturą i opodatkowany VAT. Podatnik będzie go wykorzystywał wyłącznie na wynajem na podstawie regulaminu, który reguluje wykorzystywanie przedmiotowego pojazdu wyłącznie do celów działalności gospodarczej. Wykluczone jest wykorzystywanie tego samochodu do celów niezwiązanych z działalnością.
Z powołanych wyżej przepisów wynika, że w przypadku samochodów osobowych wykorzystywanych do działalności przysługuje prawo do odliczenia 50 proc. podatku naliczonego z tytułu zakupu tych pojazdów. Ograniczenie to nie będzie miało zastosowania w przypadku pojazdów samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej. Dla celów pełnego odliczania VAT fakt wykorzystywania ich wyłącznie do działalności musi być rozpatrywany w kategoriach obiektywnych. W celu dokonania pełnego odliczenia VAT muszą zostać spełnione łącznie dwa warunki, tj. sposób wykorzystania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza w ustalonych przez niego zasadach ich używania, wyklucza ich użycie do celów prywatnych, oraz wykluczenie użytku prywatnego musi zostać potwierdzone prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu.
W rozpatrywanej sprawie wprowadzony zostanie regulamin, który wykluczy użytek prywatny pojazdu i który będzie stanowił, że samochód będzie przeznaczony wyłącznie na najem dla kontrahenta – przedszkola.
Zauważyć należy, że w omawianym przypadku, gdy pojazd samochodowy przeznaczony jest wyłącznie na wynajem, podatnik nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.
Skoro więc przedsiębiorca zamierza wynajmować samochód osobie trzeciej (najem dla przedszkola), a przedmiotowy pojazd będzie przeznaczony wyłącznie na wynajem, to będzie mu przysługiwało prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego w związku z zakupem tego pojazdu, bez konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Tym samym, jeżeli w danym okresie rozliczeniowym kwota podatku naliczonego będzie wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik będzie miał prawo do zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy zgodnie z zasadami określonymi w art. 87 ustawy o VAT.