Spółka, której dotyczy wyrok, tłumaczyła, że wypłacając odszkodowanie z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy najmu powierzchni biurowej, chciała zaprzestać ponoszenia nieracjonalnych kosztów. Był to więc wydatek racjonalnie i gospodarczo uzasadniony, którego celem miało być osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT – przekonywała.
Reklama
Dyrektor izby skarbowej nie zgodził się z nią. Uznał, że można odliczyć tylko te koszty, które służą utrzymaniu ciągłości źródła przychodu i dają możliwość trwałego osiągania zysku. Żaden przepis nie pozwala na zmniejszenie dochodu o wydatki, które zmierzają do uniknięcia strat ekonomicznych.

Reklama
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił tę interpretację. Orzekł, że podatnik nie może ponosić ujemnym konsekwencji za to, że będzie próbował minimalizować straty prowadzonej przez siebie działalności. Tym bardziej nie może się spotkać z sankcją fiskalną w postaci braku możliwości zaliczenia poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodu.
– Biorąc pod uwagę tak dynamicznie rozwijający się rynek, racjonalny prawodawca zakłada możliwość wpisywania w ciężar kosztów podatkowych wydatków nakierowanych na wycofanie się z niekorzystnych dla podatnika inwestycji czy zobowiązań umownych wobec osób trzecich – stwierdził sąd.
Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Warszawie z 4 grudnia 2015 r., sygn. akt III SA/Wa 610/15. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia