Podatek od nieruchomości w 2016 roku będzie niższy niż przed rokiem. Stawka podatku od środków transportowych pozostanie na niezmienionym poziomie, natomiast opłata reklamowa będzie nieco niższa niż przewiduje to ustawa.

W obwieszczeniu przeliczono, na podstawie art. 20 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, stawki podatków i opłat lokalnych zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2015 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2014 r., który wyniósł 98,8 (spadek cen o 1,2 %).

W związku z tym, że stawki podatków i opłat lokalnych są uzależnione od cen towarów i usług konsumpcyjnych, oznaczało to, że w 2016 za użytkowane nieruchomości zapłacimy mniej.

Podatek od nieruchomości

Reklama

od budynków lub ich części:
- mieszkalnych, od 1 m2 powierzchni użytkowej - 0,75 zł,
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 22,86 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,68 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej
- od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

od gruntów:
- od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,89 zł od 1 m2 powierzchni
- pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,58 zł od 1 ha powierzchni
- od pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,47 zł od 1 m2 powierzchni


Reklama

Podatek od środków transportowych

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 października 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 r. zostało opublikowane w Monitorze Polskim z 22 października 2015 r. poz. 1029.

Zgodnie z art. 12b ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z późn. zm.), stawki minimalne podatku do środków transportowych nie ulegają zmianie w następnym roku podatkowym jeżeli wskaźnik kursu euro na pierwszy dzień roboczy października danego roku w stosunku do kursu euro w roku poprzedzającym dany rok podatkowy jest niższy niż 5%,

W związku z tym, że kurs euro ogłoszony na pierwszy dzień roboczy października 2015 r. uległ zwiększeniu o 1,54 % w stosunku do kursu euro ogłoszonego na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedniego, stawki minimalne podatku od środków transportowych nie zostały przeliczone i w 2016 r. będą obowiązywać stawki z 2015 roku.

Opłata reklamowa

W ustawie określono, że stawka części stałej opłaty reklamowej nie może przekroczyć 2,50 zł dziennie, a stawka części zmiennej opłaty reklamowej nie może przekroczyć 0,20 zł od 1 m2 pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służących ekspozycji reklamy dziennie. Jednocześnie zgodnie z obwieszczeniem MF z dnia 24 września 2015 r.
w sprawie górnych granic stawek kwotowych opłaty reklamowej w 2016 r, na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849,z późn. zm.2)) ogłasza się górne granice stawek kwotowych na rok 2016 określone w art. 19 w pkt 1 tej ustawy w kwocie:
2,47 zł - stawka części stałej opłaty reklamowej
0,20 zł – stawka części zmiennej od 1 m2


Opłata reklamowa może być wprowadzona przez radę gminy od umieszczonych tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych.

Opłata reklamowa może być pobierana jedynie na obszarach, dla których obowiązują zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń (uchwalone przez radę gminy).

Opłatę reklamową pobiera się od:
1. właścicieli nieruchomości lub obiektów budowlanych, z wyłączeniem nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste,
2. użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowych,
3. posiadaczy samoistnych nieruchomości lub obiektów budowlanych,
4. posiadaczy nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego,
b) jest bez tytułu prawnego
– jeżeli na tych nieruchomościach lub obiektach budowlanych znajdują się tablice reklamowe lub urządzenia reklamowe, niezależnie od tego czy na tablicy reklamowej lub urządzeniu reklamowym eksponowana jest reklama.


Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany, na których zlokalizowana jest tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe, jest przedmiotem współwłasności lub pozostaje w posiadaniu dwóch lub więcej osób, obowiązek w zakresie wniesienia opłaty reklamowej ciąży solidarnie odpowiednio na wszystkich współwłaścicielach lub współposiadaczach.

Opłaty reklamowej nie pobiera się, jeżeli tablice reklamowe lub urządzenia reklamowe, dla których obowiązują zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń (uchwalone przez rade gminy):

1. nie są widoczne z przestrzeni dostępnych publicznie;
2. stanowią szyld, o ile jest on zgodny z zasadami i warunkami sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń;
3. są realizacją obowiązku nałożonego przepisami prawa;
4. służą wyłącznie do upowszechniania informacji:
a) trwale upamiętniającej osoby, instytucje lub wydarzenia,
b) o charakterze religijnym, związanym z działalnością kościołów lub innych związków wyznaniowych, jeżeli tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe sytuowane są w granicach terenów użytkowanych jako miejsca kultu i działalności religijnej oraz cmentarzy.