Wprowadzone uproszczenia w rachunkowości dotyczą sprawozdań finansowych dla m. in. spółek kapitałowych. Dzięki zmianom przygotowanie sprawozdań będzie tańsze, co poprawi warunki funkcjonowania tzw. jednostek małych.

Ustawa z 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015, poz. 1333) wprowadza szereg ułatwień w prowadzeniu działalności gospodarczej, w szczególności poprzez stworzenie możliwości sporządzenia uproszczonego sprawozdania finansowego przez jednostki małe oraz stosowania uproszczonych zasad rachunkowości dla szerszego niż dotychczas katalogu jednostek, w zakresie ewidencji umów leasingu, ujmowania odroczonego podatku dochodowego oraz wyceny instrumentów finansowych.

Ułatwieniami zostaną objęte m.in. spółki akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz komandytowo-akcyjne, spełniające dwa z trzech kryteriów: suma bilansowa nie może być wyższa niż 17 mln zł, przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów nie mogą przekroczyć 34 mln zł, a przeciętne zatrudnienie nie może wynieść więcej niż 50 osób.