Jeżeli spółka nie wskazała adresu siedziby w Krajowym Rejestrze Sądowym, a urzędnicy bezskutecznie próbowali go ustalić, organ może pozostawić decyzję wymiarową w aktach sprawy, ze skutkiem doręczenia – orzekł WSA w Warszawie.
Chodziło o firmę, której urzędnicy usiłowali doręczyć decyzję wymiarową po przeprowadzonej kontroli podatkowej. Nie znali jednak adresu siedziby spółki, bo nie był on wpisany do KRS. Gdy więc nie dowiedzieli się tego w sądzie rejestrowym, udali się do miejsca rzekomo faktycznego prowadzenia działalności przez spółkę. Nikogo jednak nie zastali, a sąsiedzi nie potwierdzili, by jakakolwiek firma działała w ich okolicy. W związku z tym organ pozostawił decyzję w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, zgodnie z art. 151a ordynacji podatkowej.
Reklama
Spółka to zakwestionowała i wniosła odwołanie od decyzji. Twierdziła, że wciąż prowadzi działalność pod tym samym adresem, a jedynie urzędnicy nie dochowali należytej staranności, by uzyskać informacje o prawidłowym adresie do doręczeń. Argumentowała, że skoro – jak twierdzi organ – nie jest znany adres do doręczeń, to nie można było również uznać za prawidłowe doręczenia zawiadomienia o wszczęciu postępowania podatkowego. Nie można więc było go rozpocząć.

Reklama
Ponadto – uważała – skoro w momencie wszczęcia postępowania, jak i w chwili jego zakończenia, jej siedziba nie była wskazana w KRS, to na sądzie rejestrowym, po bezskutecznym wezwaniu spółki do ustalenia jej siedziby, ciąży obowiązek wyznaczenia kuratora, któremu byłyby doręczane pisma. Wszystkie inne sposoby doręczenia zastosowane przez organ podatkowy należy uznać za nieprawidłowe – twierdziła.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie się z tym nie zgodził. Przypomniał, że zgodnie z art. 150a ordynacji organ ma prawo pozostawić pismo w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, gdy podany przez spółkę adres siedziby nie istnieje lub jest niezgodny z odpowiednim rejestrem i nie można ustalić miejsca prowadzenia działalności. Zdaniem WSA, organy podatkowe dokonały wszystkich możliwych czynności, by powziąć informację o prawidłowym adresie spółki. Skoro nie przyniosło to wyczekiwanego efektu, miały prawo pozostawić decyzję w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Organy podatkowe nie mogą żonglować przypuszczanymi przez siebie adresami, bo doprowadziłoby to do ciągłego podważania prawidłowego doręczania decyzji – podkreślił sąd. Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Warszawie z 22 października 2015 r., sygn. akt III SA/Wa 3814/13.