Projekt rozporządzenia ministra finansów w sprawie wzoru informacji dotyczącej stosunku podległości służbowej pracowników izby skarbowej oraz Biura Krajowej Informacji Podatkowej zakłada wprowadzenie wzoru informacji składanej przez pracowników izby skarbowej (a więc także pracowników urzędów skarbowych) oraz Biura Krajowej Informacji Podatkowej o zaistnieniu przesłanek określonych w art. 79 ustawy z 21 listopada 2009 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1111) oraz art. 28 ust. 1 ustawy z 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz.U. poz. 1269).
Reklama
Zgodnie z art. 79 ustawy o służbie cywilnej w urzędzie nie może powstać stosunek podległości służbowej między małżonkami oraz osobami pozostającymi ze sobą w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie lub powinowactwa pierwszego stopnia oraz w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Z kolei art. 28 ust. 1 ustawy o administracji podatkowej stanowi, że w przypadku pracowników izby skarbowej oraz Biura Krajowej Informacji Podatkowej art. 79 ustawy o służbie cywilnej stosuje się również do osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe. Pracownicy są zobowiązani złożyć kierownikowi jednostki organizacyjnej pisemną informację o zaistnieniu przesłanek określonych w przytoczonych powyżej przepisach.

Reklama
Celem rozporządzenia jest wprowadzenie nowego narzędzia, które umożliwiłoby kierownikowi jednostki organizacyjnej administracji podatkowej, tj. dyrektorowi izby skarbowej oraz dyrektorowi Biura Krajowej Informacji Podatkowej, a także szefowi Administracji Podatkowej, zapewnienie przestrzegania zakazu wynikającego z art. 79 ustawy o służbie cywilnej oraz art. 28 ust. 1 ustawy o administracji podatkowej.
Dotychczas brak jest regulacji, które określałaby formę, w jakiej pracownicy pozostający ze sobą w określonym przepisami stopniu pokrewieństwa, a także prowadzący wspólne gospodarstwo domowe, powinni informować kierownika jednostki organizacyjnej o zaistnieniu podległości służbowej pomiędzy sobą.
W celu zapewnienia jednolitości przestrzegania na terenie całego kraju art. 79 ustawy o służbie cywilnej oraz art. 28 ust. 1 ustawy o administracji podatkowej, a w szczególności przekazywania przez pracowników niezbędnych danych, Ministerstwo Finansów opracowało wzór takiej informacji. Zgodnie z nim pracownicy, oprócz imienia i nazwiska, stanowiska pracy, przekazywać będą również informację o miejscu pracy, w którym dany pracownik wykonuje swoje zadania pracownicze. Wydaje się, że te dane, podobnie jak oświadczenia majątkowe składane przez pracowników administracji podatkowej, będą objęte tajemnicą służbową. Oznacza to, iż nie będą mogły być ujawniane, chyba że osoba, która złożyła oświadczenie, wyrazi na to pisemną zgodę.
Celem wprowadzenia omawianego wzoru jest uniknięcie podejrzenia pracowników izby skarbowej oraz Biura Krajowej Informacji Podatkowej o brak bezstronności i obiektywizmu. „Przedmiotowe rozporządzenie ma na celu zwiększenie przejrzystości życia publicznego w Polsce oraz pozwoli na uniknięcie ewentualnego konfliktu interesów, a także powinno przeciwdziałać zjawisku nepotyzmu” – czytamy w uzasadnieniu do projektu.
Wprowadzenie rozporządzenia ujednolicającego formę przekazywania informacji o przesłankach określonych w art. 79 ustawy o służbie cywilnej oraz art. 28 ust. 1 ustawy o administracji podatkowej jest niewątpliwe krokiem w dobrym kierunku. Zapewne nie pozwoli ono na całkowite wyeliminowane nepotyzmu i innych negatywnych zdarzeń w polskiej administracji podatkowej, jednak stanowi dodatkowe narzędzie do walki z tego typu sytuacjami.
Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r., kiedy to również wejdzie w życie ustawa o administracji podatkowej.