Wiceminister finansów Janusz Cichoń powiedział przedstawiając projekt, że ma on charakter wykonawczy wobec umowy między rządem Polski i Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA. Umowa ta weszła w życie 1 lipca 2015 r. "Przewidziana w umowie automatyczna wymiana informacji stanowi narzędzie w przeciwdziałaniu transgranicznym oszustwom podatkowym i unikaniu opodatkowania" - powiedział Cichoń.

Killion Munyama (PO) powiedział, że jego klub popiera zaproponowane zmiany. "Projekt ustawy jest wysoce pożądany nie tylko ze względu na instytucje finansowe, ale także dlatego, że od 1989 r. byliśmy, jesteśmy i będziemy sojusznikami Stanów Zjednoczonych we wszystkich dziedzinach" - powiedział.

Także Jerzy Materna z (PiS) oświadczył, że jego klub popiera projekt, a Jan Łopata (PSL) zwrócił uwagę, że nie tylko tytuł projektu jest zawiły, ale także jego treść. Jego zdaniem amerykańska ustawa FATCA jest jednostronna i potwierdza zasadę, że "duży może więcej". Niemniej także Łopata opowiedział się za dalszymi pracami nad projektem.

Wdrożenie ustawodawstwa FATCA ma zapobiegać wykorzystywaniu zagranicznych instytucji finansowych do ukrywania dochodów i tworzenia struktur agresywnego planowania podatkowego przez amerykańskich podatników.

Celem FATCA jest zobligowanie zagranicznych instytucji finansowych do zawierania porozumień bezpośrednio z amerykańską administracją skarbową. Chodzi o ich zobowiązanie do przekazywania do USA danych o rachunkach, których właścicielami są amerykańscy podatnicy (osoby mające miejsce zamieszkania, obywatelstwo lub prawo stałego pobytu w USA).

Projekt ustawy zawiera regulacje implementujące do krajowego porządku prawnego zasady niezbędne do identyfikowania, zbierania, przetwarzania i przekazywania przez polskie instytucje finansowe informacji o rachunkach finansowych posiadanych przez obywateli i rezydentów Stanów Zjednoczonych do krajowej administracji podatkowej. Informacje przekazywane będą bez uprzedniego wniosku, w ustalonych z góry, regularnych odstępach czasu. Pozyskane w ten sposób informacje będą następnie podlegały wymianie między Polską a USA w oparciu o standard automatycznej wymiany informacji.

Umowa pomiędzy Polską a USA przewiduje zasadę wzajemności w przekazywaniu informacji, co oznacza, że Polska uzyska dostęp na zasadzie automatycznej wymiany informacji do danych o właścicielach, obrotach i saldach rachunków prowadzonych w USA na rzecz polskich rezydentów podatkowych.

Ustawa o ujawnianiu informacji o rachunkach zagranicznych do celów podatkowych (FATCA) została przyjęta w USA w 2010 r. Umowę w sprawie FATCA rządy Polski i Stanów Zjednoczonych podpisały 7 października 2014 r. Ustawę o ratyfikacji tej umowy Sejm uchwalił pod koniec marca br., a ówczesny prezydent Bronisław Komorowski podpisał ją na początku maja tego roku.