Chodzi o automatyczną wymianę informacji. Ma ona dotyczyć również państw spoza UE, które zdecydują się na współpracę w tym zakresie z Polską i których wykaz będzie publikowany w obwieszczeniu ministra finansów.

Proponowana ustawa jest konsekwencją zmiany art. 8 unijnej dyrektywy 2011/16/UE. Zgodnie z nim państwo członkowskie ma informować – na zasadzie wzajemności – pozostałe kraje UE o rachunkach bankowych założonych przez ich rezydentów i o transferach na tych rachunkach. Przewiduje rozwiązanie analogiczne do tego, jakie pod rygorem sankcji finansowych wobec państw, które nie zdecydowałyby się na wymianę danych, wprowadziła amerykańska ustawa znana pod nazwą FATCA.

Unijne kraje zaakceptowały reguły narzucone przez USA, postanowiły jednak rozszerzyć ich stosowanie na relacje wewnątrz wspólnoty i ewentualnie inne państwa. Stąd zmiana dyrektywy i projekt ustawy przygotowany przez MF.

Polskie instytucje finansowe będą przekazywać fiskusowi informację (roczne sprawozdania do 30 czerwca) o rachunkach rezydentów innych państw członkowskich (ewentualnie także pozostałych krajów objętych automatyczną wymianą danych). Fiskus będzie ją udostępniał administracji podatkowej z poszczególnych państw.

Niezależnie od tego obecnie w Senacie trwają prace nad ustawą o wykonywaniu umowy między rządem Polski a rządem USA w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA. 

Etap legislacyjny

Projekt ustawy o obowiązkowej automatycznej wymianie informacji w dziedzinie opodatkowania – w konsultacjach