Do grona sportowców korzystających z ulgi w PIT od nagród dołączyli także niesłyszący. Nie udało się jednak, ku uciesze samorządów, wprowadzić zwolnienia z podatku od nieruchomości dla obiektów sportowych.
Prezydent 12 sierpnia 2015 r. podpisał ustawę z 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Większość jej przepisów wejdzie w życie w ciągu 14 dni od ogłoszenia (w dniu oddawania tygodnika do druku ustawa czekała na publikację w Dzienniku Ustaw), a tylko niektóre zaczną obowiązywać w okresie późniejszym.
Obszerniejszy katalog
Dotychczas zwolnieniem z podatku dochodowego objęta była jedynie wartość otrzymanego ubioru reprezentacyjnego i sportowego członka polskiej reprezentacji olimpijskiej i paraolimpijskiej oraz nagrody wypłacane przez Polski Komitet Olimpijski i Polski Komitet Paraolimpijski za uzyskanie wyników na tych igrzyskach.
Omawiana nowelizacja rozszerza katalog dochodów zwolnionych z podatku dochodowego od osób fizycznych poprzez objęcie tym zwolnieniem także wartości otrzymanego ubioru reprezentacyjnego i sportowego członka polskiej reprezentacji na igrzyska głuchych oraz nagród wypłacanych przez Polski Związek Sportu Niesłyszących za uzyskanie wyników na igrzyskach głuchych. Zmianę tę, od dawna oczekiwaną przez sportowców niesłyszących, należy ocenić pozytywnie.
Sportowcy będący osobami niesłyszącymi (tj. osoby posiadające orzeczony znaczny ubytek słuchu) biorą udział w igrzyskach głuchych, a nie igrzyskach paraolimpijskich. Igrzyska paraolimpijskie organizowane są dla zawodników z niepełnosprawnościami fizycznymi i niepełnosprawnościami intelektualnymi. Warto wspomnieć, że sport osób niesłyszących ma długą i bogatą tradycję. Igrzyska głuchych organizowane są bowiem już od 1924 r., co cztery lata, rok po igrzyskach olimpijskich i paraolimpijskich.
Objęcie zwolnieniem z podatku dochodowego także świadczeń na rzecz członków kadry narodowej na igrzyskach głuchych niewątpliwie wpłynie na poprawę sytuacji finansowej i możliwości przygotowania się tych sportowców do zawodów. Znaczna część reprezentantów Polski na igrzyska głuchych utrzymuje się bowiem ze świadczeń rentowych.
Więcej dla medalistów
Ponadto ustawa wprowadza zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych dla świadczeń pieniężnych ze środków budżetu państwa przysługujących na podstawie art. 36 ustawy o sporcie. Chodzi tu m.in. o świadczenia przysługujące medalistom na igrzyskach olimpijskich i paraolimpijskich oraz na igrzyskach głuchych.
Warto wspomnieć, że na etapie prac Senatu wnioskowano za skreśleniem tej zmiany w zakresie PIT jako niezgodnej z zasadą równości wobec prawa. Sejm jednak odrzucił tę poprawkę Senatu i ostateczny tekst ustawy przewiduje zwolnienie dla tych świadczeń. Poprzez zmiany w ustawie o sporcie świadczenie to zostało także nieznacznie zwiększone dla wszystkich uprawnionych (mnożnik dla kwoty bazowej został zwiększony z 1,3255 do 1,4).
Pierwotny projekt ustawy przewidywał ponadto wprowadzenie zmiany w ustawie z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.). Zmiana miała polegać na zwolnieniu z podatku od nieruchomości niektórych obiektów sportowych o szczególnym znaczeniu dla sportu. Zwolnieniem miały być objęte m.in.: Skocznia Narciarska Wielka Krokiew, ogrodzenie Wielkiej Skoczni, Skocznia Skalite oraz budynki, takie jak hala Torwar II czy Sala Szermierki w Spale.
Bez uszczuplenia dochodów
Nieoczekiwanie po trzecim czytaniu Senat uchwałą z 10 lipca 2015 r. wniósł poprawkę (przyjętą przez Sejm), w wyniku której zostały skreślone zmiany do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. W uzasadnieniu do uchwały Senat podniósł, że wprowadzenie kolejnego zwolnienia podatkowego pozbawi jednostki samorządu terytorialnego dochodów z tytułu podatku od nieruchomości. Ponadto zdaniem Senatu działanie takie mogłoby się spotkać z zarzutem niezgodności z art. 167 ust. 4 Konstytucji RP, który wymaga, aby zmiany w zakresie zadań i kompetencji jednostek samorządu terytorialnego następowały z odpowiednimi zmianami w podziale dochodów publicznych.
Zwolnienie centralnych ośrodków sportu z podatku od nieruchomości miało być lekarstwem na problemy finansowe tych ośrodków wynikające m.in. z wysokich obciążeń tym podatkiem. Nieporadność ustawodawcy w zakresie przygotowania zmiany polegającej na zwolnieniu tych ośrodków sportu z podatku od nieruchomości spowodowała, że oczekiwane zamiany w tym zakresie nie zostały wprowadzone.