Sędzia Jolanta Sokołowska wyjaśniła, że w tym wypadku nie ma zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d ustawy o CIT, wyłączający z kosztów odpisy amortyzacyjne od tej części wartości środków trwałych, która nie została przekazana na kapitał zakładowy spółki kapitałowej.
Reklama
Sprawa dotyczyła wspólnika przyszłej spółki komandytowej, która miała powstać z przekształcenia spółki z o.o. i przejąć od niej środki trwałe. Problem polegał na tym, że spółka z o.o. otrzymała je w aporcie i nie całą ich wartość przekazała na kapitał zakładowy. Nadwyżka trafiła na kapitał zapasowy. W związku z tym spółka z o.o. nie mogła w tej części zaliczać odpisów amortyzacyjnych do kosztów podatkowych. Nie pozwalał jej na to art. 16 ust.1 pkt 63 ustawy o CIT.

Reklama
Przyszły komandytariusz uważał jednak, że ograniczenie to nie będzie dotyczyć spółki komandytowej. Argumentował, że ustawa o PIT nie zabrania wspólnikom spółek osobowych ujmować w kosztach odpisów amortyzacyjnych w pełnej wysokości, nawet jeśli takiej możliwości nie miała spółka przekształcana.
Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi uważał inaczej. Przypomniał, że spółka przekształcona wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. W związku z tym powinna kontynuować amortyzację na tych samych zasadach, co jej poprzedniczka. Wspólnicy spółki osobowej mogą więc ujmować w kosztach tylko te odpisy, które były uprzednio kosztem spółki z o.o.
Zarówno Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach, jak i NSA stwierdziły, że organ nie ma racji. – Nie ma żadnych przeszkód, aby wspólnik spółki osobowej ujmował w kosztach pełną wartość odpisów amortyzacyjnych – orzekły sądy, tłumacząc, że do wspólników spółek osobowych można stosować wyłącznie przepisy ustawy o PIT. Te nie zawierają żadnego ograniczenia – stwierdziły.
Sędzia NSA Jolanta Sokołowska wyjaśniła, że w świetle ustawy o PIT wspólnicy spółki osobowej będący sukcesorami spółki kapitałowej mają obowiązek przyjęcia tych samych wartości początkowych środków trwałych, które obowiązywały w spółce z o.o. – Muszą też stosować tę samą metodę amortyzacji. Nie oznacza to jednak, ze obowiązują ich te same ograniczenia w możliwości zaliczania odpisów amortyzacyjnych do kosztów – wyjaśniła sędzia Sokołowska. ©?
Ważne
Od 2015 r. zatrzymanie środków na kapitale zapasowym spółki kapitałowej przestało być korzystne podatkowo. Przy przekształceniu w spółkę osobową są one opodatkowane jak kapitał niepodzielony
ORZECZNICTWO
Wyroki NSA z 19 sierpnia 2015 r., sygn. akt II FSK 1898/13, II FSK 1899/13. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia