Biuro podróży może uwzględniać w kalkulacji podstawy opodatkowania VAT wynagrodzenia opiekunów, wychowawców, przewodników i pilotów wycieczek, pod warunkiem że odpowiedzialność za wykonanie czynności wobec osób trzecich spoczywa na zleceniobiorcy.
Przy ustalaniu marży nie należy natomiast brać pod uwagę kosztów składek na ubezpieczenie społeczne ponoszone przez zleceniodawcę z tytułu zawartych umów-zleceń – wyjaśnił dyrektor Izby skarbowej w Warszawie.
Chodziło o biuro podróży zamierzające zatrudniać opiekunów, wychowawców, przewodników i pilotów wycieczek na podstawie umowy-zlecenia. W umowie miało się znaleźć oświadczenie zleceniobiorcy, że nie prowadzi on działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.) w zakresie czynności będących przedmiotem podpisywanej z biurem podróży umowy. Zarazem jednak zleceniobiorca miałby zagwarantowaną pełną samodzielność oraz dużą niezależność w działaniu. Ponadto umowa miałaby zawierać klauzulę, zgodnie z którą odpowiedzialność za wykonane czynności względem osób trzecich (tj. osób nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie) ponosiłby zleceniobiorca.
Wątpliwości biura dotyczyły sposobu rozliczenia na gruncie VAT kosztów związanych z zatrudnieniem zleceniobiorców na potrzeby realizowanych imprez turystycznych, tj. kosztów ich wynagrodzeń, ewentualnie wypłaconych diet oraz kosztów składek na ubezpieczenie społeczne finansowanych przez zleceniodawcę (biuro podróży).
Problem wynikał z tego, że podstawą opodatkowania przy wykonywaniu usług turystyki jest marża, zdefiniowana w art. 119 ust. 2 ustawy o VAT jako różnica między kwotą, którą ma zapłacić nabywca usługi, a faktycznymi kosztami poniesionymi przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty. Taka definicja podstawy opodatkowania (marży) oznacza, że przy jej kalkulowaniu można uwzględnić wyłącznie te towary i usługi, które zostały nabyte od innych podatników, tj. podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT.
Dyrektor izby potwierdził, że koszty wynagrodzeń zleceniobiorców (w tym wypłacone diety) pełniących funkcję opiekunów, wychowawców, przewodników czy też pilotów wycieczek podczas organizowanych przez biuro imprez turystycznych mogą być uwzględnione przy kalkulacji marży będącej podstawą opodatkowania VAT. Warunkiem jest, aby odpowiedzialność za wykonane czynności określone w umowie wobec osób trzecich spoczywała na zleceniobiorcy.
Organ uznał natomiast, że przy ustalaniu marży nie powinny być brane pod uwagę koszty składek na ubezpieczenie społeczne ponoszone przez biuro z tytułu zawartych umów-zleceń. Nie stanowią one bowiem elementu wynagrodzenia za świadczone przez zleceniobiorców usługi.
Interpretacja indywidualna z 30 lipca 2015 r., nr IPPP2/4512-475/15-2/DG