Uchwalone nowelizacje mają m.in. zachęcić zamożne osoby fizyczne do zmiany rezydencji na cypryjską.
Nowe rozwiązania dotyczą głównie przepisów o podatku dochodowym oraz specjalnej daniny na obronność kraju (special defense contribution). W połączeniu z istniejącymi już zwolnieniami z podatku dochodowego przychodów z tytułu dywidend, określonych kategorii odsetek, a także przychodów ze zbycia papierów wartościowych stanowią bardzo mocną zachętę dla zamożnych osób fizycznych do stałej przeprowadzki na Cypr.
Zmiany przegłosowano w lipcu 2015 r. w cypryjskiej Izbie Reprezentantów. 16 lipca zostały one opublikowane w cypryjskim Dzienniku Urzędowym i mają zastosowanie, począwszy już od roku podatkowego 2015.
Kapitał jak pożyczka
Zgodnie z nowelizacją od 1 stycznia 2015 r. spółki cypryjskie mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wartość hipotetycznych odsetek od nowego kapitału wniesionego do spółek, począwszy od tego dnia. Ma to przyciągnąć inwestorów zagranicznych i zachęcić do odejścia od finansowania biznesu długiem.
Osoby prawne mające cypryjską rezydencję podatkową (a także działające w tym kraju zakłady zagraniczne przedsiębiorców spoza Cypru) będą mogły obniżyć dochód podlegający opodatkowaniu o wartość hipotetycznych odsetek od kapitału wniesionego do spółki po 1 stycznia 2015 r.
Dotyczy to zarówno kapitału pokrytego pieniądzem, jak i wkładem niepieniężnym (przy czym warunkiem skorzystania z ulgi jest udokumentowanie wartości rynkowej przedmiotu wkładu). Wartość ulgi podatkowej oblicza się nie tylko od wartości nominalnej nowo wyemitowanych udziałów, lecz także od przekazanej spółce nadwyżki wartości wkładu ponad wartość udziałów (share premium).
Do uzyskania ulgi podatkowej nie można wykorzystać środków niebędących w istocie świeżym kapitałem, na przykład zysków zatrzymanych w spółkach do 31 grudnia 2014 r., lub wartości istniejących w postaci cichych rezerw. Nowe przepisy zapobiegają również korzystaniu z ulgi wielokrotnie przez różne podmioty na podstawie tego samego kapitału wniesionego do pierwszego z nich.
Jak obliczyć ulgę
Aby obliczyć wysokość ulgi, należy wartość nowego kapitału pomnożyć przez właściwą stopę procentową, równą oprocentowaniu dziesięcioletnich obligacji emitowanych przez państwo, w którym ten nowy kapitał zainwestowano, powiększoną o 3 proc. Minimalna stopa procentowa odpowiada oprocentowaniu obligacji cypryjskich, powiększonemu o 3 proc.
Obliczona w ten sposób ulga nie może przekroczyć 80 proc. podstawy opodatkowania. Ulga nie może zostać również wykorzystana do wykazania straty podatkowej lub jej zwiększenia.
W razie wyposażenia podmiotu cypryjskiego w odpowiednio duży kapitał zakładowy efektywne opodatkowanie osiąganych przez niego dochodów może zatem zostać zredukowane nawet do poziomu poniżej 3 proc. To czyni Cypr jeszcze atrakcyjniejszą podatkowo jurysdykcją (podstawowa stawka podatku korporacyjnego wynosi tam 12,5 proc.).
Ponadto w dalszym ciągu będzie opłacalne finansowanie przedsięwzięć np. za pomocą pożyczek, ponieważ prawo cypryjskie nie zawiera regulacji dotyczących niedostatecznej kapitalizacji.
Niestety, nowa regulacja sama w sobie nie pozwoli na obniżenie podstawy opodatkowania polskim podatkiem od zysków zagranicznych spółek kontrolowanych. Tę bowiem polski ustawodawca nakazuje obliczać zgodnie z polskimi przepisami o podatku dochodowym, które podobnego zwolnienia nie zawierają.
Zachęty do przeprowadzki
Zmiany w przepisach obejmują również nowelizację ustawy o specjalnej daninie na obronność kraju (Special Defense Contribution).
Wprowadzony w 1984 r. podatek obciąża osoby fizyczne i prawne między innymi z tytułu otrzymywanych dywidend i określonej kategorii odsetek. Nie podlegają mu natomiast dochody osób i podmiotów nie- będących rezydentami podatkowymi Cypru.
Podatek, wynoszący obecnie w odniesieniu do dywidend 17 proc., a w przypadku odsetek nawet 30 proc., stanowił zatem istotną przeszkodę dla tych osób, które chciałyby przeprowadzić się na stałe na Cypr i korzystać z zalet tamtejszego systemu podatku dochodowego.
Lipcowe zmiany wprowadzają do przepisów o specjalnej daninie na obronność tak zwaną zasadę domicylu w miejsce dotychczasowej zasady rezydencji. Podatku nie będą od tej pory płacić nie tylko osoby niemające rezydencji podatkowej na Cyprze, lecz także rezydenci cypryjscy nieposiadający domicylu na tym terytorium. Chodzi o osoby niepochodzące z Cypru, które osiedliły się na terytorium republiki, uzyskując tam status rezydenta podatkowego.
Zmiana polega na tym, że status podatnika specjalnej daniny na obronność będzie wyznaczać w przypadku osób fizycznych ich miejsce pochodzenia w rozumieniu przepisów prawa spadkowego, a nie ich rezydencja podatkowa (wyznaczana z kolei na podstawie czasu, jaki w ciągu roku dana osoba spędza na terytorium republiki).
Zbycie nieruchomości
W przeprowadzce na Cypr mogą pomóc również zmiany w przepisach dotyczących skutków zbycia nieruchomości położonych na wyspie. Co do zasady bowiem dochód ze sprzedaży zabudowanej nieruchomości kupionej do końca 2016 r. nie będzie podlegał opodatkowaniu. Nabycie takiej nieruchomości do końca 2016 r. będzie również się wiązało z obniżonymi o połowę opłatami za przeniesienie własności nieruchomości.
Dodatkową zachętę dla polskich podatników do zmiany rezydencji podatkowej na cypryjską stanowią niewątpliwie obowiązujące od początku tego roku polskie przepisy o opodatkowaniu zysków zagranicznych spółek kontrolowanych.