Mam obligacje firmy, która ostatnio przestała terminowo regulować zobowiązania z tytułu odsetek. Jednakże, mimo to na stronie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych nie pojawił się stosowny komunikat o tym fakcie. Wydawało mi się, iż jest standardem publikowanie takich informacji w razie problemów z płatnościami spółek. Czy to normalne, że taka wiadomość się nie pojawiła – pyta pan Adrian.
To możliwe, a w tym przypadku całkowicie uzasadnione. Ale po kolei.
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) jest jednostką, za której pośrednictwem rozliczane są transakcje na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, zarówno te, których przedmiotem są akcje, jak i te, gdy handel dotyczy obligacji notowanych na rynku Catalyst. Ponieważ przywołane przez pana Adriana papiery dłużne są obecne na Catalyst, to transakcje z nimi związane, w tym wypłaty odsetek, są dokonywane za pośrednictwem KDPW.
Proces wypłaty należnych obligatariuszom świadczeń odbywa się w ten sposób, że emitent papierów dłużnych zgłasza do KDPW zamiar wypłaty odsetek. Powinien to zrobić najpóźniej na pięć dni rozliczeniowych przed dniem nabycia przez obligatariuszy prawa do danego świadczenia, np. odsetek. Następnie w dniu realizacji świadczenia emitent ma obowiązek najpóźniej do g. 11.30 przelać do KDPW środki na wypłatę odsetek. Jeśli tak się dzieje, KDPW przekazuje środki na rachunki maklerskie obligatariuszy. Wszystko jest wówczas w porządku. Jeśli jednak pieniędzy nie ma, KDPW informuje w drodze publicznego komunikatu o tym, że emitent nie przekazał środków na spełnienie danego świadczenia.
W sytuacji opisanej przez czytelnika nie wystąpił jednak żaden z dwóch opisanych wyżej scenariuszy. Stało się tak dlatego, że KDPW publikuje komunikat o braku płatności tylko wtedy, gdy emitent zgłosił termin wypłaty odsetek lub wykupu papierów dłużnych, a po prostu nie przekazał pieniędzy na realizację tego świadczenia. Jeśli zaś firma w ogóle nie poinformowała KDPW o tym, że zbliża się wspomniany termin, ten ostatni nie jest uprawniony do samodzielnej oceny sytuacji i publikacji stosownego komunikatu. – W przypadku gdy spółka nie przekazała do KDPW żadnej informacji o terminie płatności odsetek, a zatem nie został w naszym systemie zainicjowany proces danej wypłaty, nie publikujemy na naszej stronie komunikatu o braku takiej płatności – tłumaczy Monika Przyborska z działu ds. korporacyjnych w KDPW.
Podstawa prawna
Par. 117 szczegółowych zasad działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (dostęp pod adresem: http://www.kdpw.pl/pl/Regulacje/strony/regulacje.aspx). 6 sierpnia 2015 r.