Do 31 sierpnia rolnicy mogą się ubiegać o zwrot podatku od paliwa od zakupów dokonanych między 1 lutego a 31 lipca tego roku. W 2015 r. najwyższa możliwa kwota do odzyskania stanowi iloczyn 81,7 oraz liczby posiadanych hektarów.
Czy wniosek składa się w dowolnym czasie
Mam 10 hektarów ziemi, którą uprawiam. Słyszałem, że mogę odzyskać część akcyzy od oleju napędowego do ciągnika. Czy, by ubiegać się o zwrot, wystarczy złożenie faktur?
NIE
O zwrot akcyzy można się ubiegać dwa razy w roku – w lutym i sierpniu. W obu przypadkach dotyczy on faktur z sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Obecnie (do końca sierpnia) o dopłatę mogą się ubiegać ci, którzy kupili olej napędowy między 1 lutego a 31 lipca tego roku. W lutym można się ubiegać o zwrot z faktur zebranych między 1 sierpnia a 31 stycznia.
Trzeba jednak złożyć wniosek, który powinien zawierać:
● imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres producenta rolnego,
● numer identyfikacji podatkowej (NIP) producenta rolnego,
● numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) albo numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość producenta rolnego oraz nazwę organu, który wydał dokument, w przypadku gdy producent jest osobą fizyczną;
● oświadczenie o powierzchni użytków rolnych położonych na obszarze gminy, do której jest składany wniosek,
● pisemną zgodę ewentualnych współposiadaczy gruntów gospodarstwa rolnego,
● numer rachunku bankowego, jeśli zwrot podatku nastąpi w formie przelewu,
● numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru.
W zależności od miejsca położenia gruntu, który jest w posiadaniu, współposiadaniu lub dzierżawie producenta rolnego, wniosek składa się odpowiednio do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta). Jeśli ziemia jest położona w kilku gminach, do każdej z nich trzeba wystąpić oddzielnie o zwrot akcyzy – oczywiście w odniesieniu do liczby posiadanych tam hektarów. Wzór wniosku urzędowego jest na stronach internetowych resortu rolnictwa (www.minrol.gov.pl), urzędów gmin, urzędów wojewódzkich lub ośrodków doradztwa rolniczego. Trzeba też dołączyć faktury VAT lub ich kopie.
Można odzyskać kwotę stanowiącą iloczyn liczby litrów kupionego paliwa (wynikającej z faktur VAT) oraz stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów (w 2015 r. wynosi ona 0,95 zł/l).
Trzeba jednak pamiętać, że kwota zwrotu jest ograniczona rocznym limitem. Nie może być wyższa niż iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 85 (w tym roku daje to wskaźnik 81,7) oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków według stanu na 1 lutego danego roku.
W 2015 r. limit wynosi 81,7 × liczba hektarów użytków rolnych. Przy tym nie liczy się do nich gruntów:
● gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,
● zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
Jeżeli więc czytelnik posiada 10 ha, które w ewidencji według stanu na 1 lutego były wykazywane jako użytki rolne, to w 2015 r. maksymalnie może dostać 817 zł (81,7 × 10 ha) zwrotu akcyzy.
Podstawa prawna
Art. 1–7 ustawy z 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. nr 52, poz. 379 ze zm.).
Rozporządzenie Rady Ministrów z 25 listopada 2014 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2015 r. (Dz.U. poz. 1669).
Czy mąż musi uzyskać zgodę żony
Jesteśmy wraz z żoną posiadaczami gospodarstwa rolnego. Słyszałem, że w przypadku współwłasności o zwrot podatku od paliwa rolniczego może się ubiegać tylko jedna osoba. Czy żona musi wyrazić na to zgodę?
NIE
To prawda, że w przypadku współposiadania podatek może odzyskać tylko jeden rolnik, pozostali muszą we wniosku o zwrot akcyzy wyrazić na to pisemną zgodę. Jednak w przypadku małżonków taka zgoda nie jest wymagana. Wniosek może złożyć mąż albo żona, przy czym uwzględniane są faktury dokumentujące zakup oleju napędowego wystawione na któregokolwiek z małżonków. Gdy część użytków rolnych jest we współposiadaniu, a część posiada tylko mąż lub żona, trzeba to zaznaczyć we wniosku (w jego pkt IV wykazuje się oddzielnie powierzchnię jednych i drugich gruntów).
Podstawa prawna
Art. 3 ust. 4 ustawy z 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. nr 52, poz. 379 ze zm.).
Czy limit zwrotu może zostać zwiększony
W lutym wydzierżawiłem dodatkowe ziemie. Czy to oznacza, że w moim przypadku limit do odliczenia zależny od liczby posiadanych hektarów się zwiększył?
TAK
Wątpliwości rozwieją wyjaśnienia Ministerstwa Rolnictwa zamieszczone na stronie internetowej. Resort tłumaczy w nich, że ważne jest, czy dany teren wykazany w ewidencji gruntów i budynków był 1 lutego zakwalifikowany jako użytki rolne. W przypadku powiększenia gospodarstwa rolnego można ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do wydzierżawionych (lub nabytych) gruntów w części niewykorzystanego na te grunty rocznego limitu zwrotu przez poprzedniego posiadacza.
Podstawa prawna
Art. 4 ust. 2 ustawy z 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. nr 52, poz. 379 ze zm.).
Czy zwrot akcyzy dotyczy również samochodów
Jestem producentem rolnym, ale mam faktury dokumentujące zakup oleju napędowego także do samochodu. Czy również te dokumenty mogę dołączyć do wniosku o zwrot podatku akcyzowego?
TAK
Zgodnie z przepisami zwrot podatku dotyczy oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 19 41 do 2710 19 49 i CN 3824 90 91, wykorzystywanego do produkcji rolnej. Nie określają jednak, do jakich pojazdów ma być wykorzystany. Ważne, aby był on zużytkowany do produkcji rolnej. Ale uwaga! W razie podania nieprawdziwych danych producent rolny może ponieść konsekwencje. We wniosku oświadcza bowiem, że znane mu są skutki składania fałszywych oświadczeń wynikające z art. 297 par. 1 kodeksu karnego.
Podstawa prawna
Art. 1 ust. 1 ustawy z 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. nr 52, poz. 379 ze zm.).
Czy dokument musi zawierać wszystkie dane
Czy na fakturze dokumentującej zakup oleju napędowego powinien znajdować się kod CN oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej i numer rejestracyjny ciągnika?
NIE
Nie ma takiej konieczności. Przepisy określające dane, jakie powinna zawierać faktura, nie wymagają podawania kodu CN oleju ani numeru rejestracyjnego pojazdu, do którego jest on kupowany.
Podstawa prawna
Art. 106e ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).
Czy również dzierżawca ma prawo do preferencji
Dzierżawię ziemię. Czy jako producent rolny mam prawo do ubiegania się o zwrot akcyzy od oleju napędowego?
TAK
Jeżeli grunty gospodarstwa są użytkowane przez posiadacza zależnego (np. dzierżawcę), zwrot podatku przysługuje właśnie jemu.
Warto pamiętać, że przepisy uprawniają do uzyskania dopłaty przez producentów rolnych (poza pewnymi wyjątkami). Są nimi osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, posiadające gospodarstwo rolne. Uważa się za nie obszar sklasyfikowany w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych – o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy.
Zwrot akcyzy nie przysługuje w przypadku użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej, oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza. Za tę ostatnią uważa się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwo, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego fermowego oraz chów i hodowlę ryb.
Podstawa prawna
Art. 3 ust. 3 ustawy z 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. nr 52, poz. 379 ze zm.).