Fundusz wkładów budowlanych oraz fundusz wkładów mieszkaniowych powinny być wykazywane w bilansie w funduszach własnych (podstawowych) – stwierdził Komitet Standardów Rachunkowości (KSR) w projekcie nowego stanowiska.
Dokument będzie zawierał wytyczne, jak spółdzielnie powinny w sprawozdaniu finansowym prezentować fundusze własne i wynik finansowy. W projekcie komitet rozstrzyga wieloletni spór, który spółdzielnie wiodły z biegłymi rewidentami.
Reklama

Reklama
Twierdziły one, że fundusz wkładów budowlanych oraz fundusz wkładów mieszkaniowych powinny być uwzględniane w zobowiązaniach. Wynika to z tego, że w przypadku wystąpienia lokatora ze spółdzielni wkład powinien zostać przez nią zwrócony. KSR twierdzi jednak, że są to fundusze podstawowe. Komitet wyjaśnił, że taki sposób kwalifikacji wkładów mieszkaniowych i budowlanych wynika z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1222).
Warunkiem objęcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu jest bowiem wniesienie wkładu na sfinansowanie budowy. Towarzyszy temu świadomość, że po wybudowaniu lokal pozostanie w majątku (aktywach) spółdzielni. Z tego względu – zdaniem KSR – równowartość wniesionych wkładów nie jest zobowiązaniem. Analogiczna sytuacja jest w przypadku wkładów budowlanych wniesionych lub nabytych razem ze spółdzielczym własnościowym prawem.
Komitet wyjaśnił też, że fundusze powinny być wykazywane w kwocie równej co do zasady wartości początkowej wybudowanych lokali, przyjętych do ewidencji środków trwałych. Ich umorzenie wpływa na zmniejszenie wartości funduszy. Zmiany stanu funduszy i ich przyczyny objaśnia się w zestawieniu zmian w funduszu własnym, a gdy sprawozdanie spółdzielni nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta – w dodatkowych informacjach i objaśnieniach.
KSR wskazał też, że przy ewidencji funduszy powinny być prowadzone konta analityczne według członków lub posiadaczy praw.