Sprawa dotyczyła podatników, którzy sprzedali akcje pracownicze spółce, ale pieniądze dostali z dużym opóźnieniem. Z tego powodu sąd rejonowy zasądził na ich rzecz odsetki za zwłokę. Podatnicy spierali się z fiskusem, czy to przychody z innych źródeł, czy odszkodowanie zwolnione z PIT na podstawie art. 21 ust. 1 lit. 3b ustawy o PIT.
Organy podatkowe argumentowały, że zgodnie ze złożoną informacją PIT-8C był to przychód z innych źródeł. Twierdziły, że sam fakt zapłaty z opóźnieniem nie oznacza jeszcze, że podatnikom należało się odszkodowanie. Odsetki od spółki były jedynie rekompensatą za niewłaściwą realizację umowy.
Z kolei podatnicy powołali się na wyrok Sądu Najwyższego z 31 stycznia 2008 r. (sygn. akt II CSK 417/07), zgodnie z którym bezprawne niewykonywanie obowiązków stanowi podstawę do odszkodowania na podstawie art. 471 kodeksu cywilnego.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu przyznał rację fiskusowi, że zasądzonych odsetek za zwłokę nie można uznać za odszkodowanie. Nie zgodził się z nim jednak, że będzie to przychód z innych źródeł, który jest opodatkowany według skali podatkowej (stawki 18 i 32 proc.). Orzekł, że skoro odsetki są ściśle związane z przychodem ze zbycia akcji, to należy je traktować tak samo. Są to więc przychody z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych, opodatkowane według stawki 19 proc.

Wyrok jest nieprawomocny.

ORZECZNICTWO

Wyrok WSA w Poznaniu z 25 czerwca 2015 r., sygn. akt I SA/Po 657/15.