Podatnik, który otrzymuje papiery wartościowe emitowane przez zamknięty fundusz inwestycyjny (FIZ) w zamian za aport w postaci udziałów w spółkach kapitałowych, musi zapłacić 19 proc. PIT. Tak stwierdził dyrektor katowickiej izby.
Chodziło o podatnika planującego wniesienie do FIZ udziałów i akcji w spółkach z Luksemburga oraz Holandii. Uważał on, że nie będzie musiał płacić daniny z tego tytułu. Zwrócił uwagę na art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT, z którego wynika, że za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się m.in. należne, choćby nie zostało faktycznie otrzymane, wynagrodzenie za zbycie udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych.
Reklama

Reklama
Z kolei art. 11 tej ustawy mówi, że przychodem mogą być pieniądze, wartości pieniężne lub wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Żadna z tych kategorii nie obejmuje jednak certyfikatów inwestycyjnych – stwierdził zainteresowany. W szczególności nie są one pieniądzem ani wartością pieniężną – podkreślił. Przywołał w tym kontekście wyrok NSA z 8 marca 2013 r. (sygn. akt II FSK 1479/11) i prawomocne orzeczenie krakowskiego WSA z 7 czerwca 2013 r. (sygn. akt I SA/Kr 441/13).
Jak zauważył, certyfikaty zapewniają przychód dopiero przy ich umorzeniu albo zbyciu lub też wyjątkowo w związku z wypłatą dochodów z FIZ.
Dyrektor katowickiej izby wyjaśnił jednak, że certyfikaty mają określoną wartość i to według niej należy określić przychód podatnika z kapitałów pieniężnych. Skoro otrzyma on certyfikaty w zamian za akcje, to oznacza to, że dochodzi do odpłatnego zbycia akcji. Należy więc zapłacić 19-proc. podatek zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy o PIT. Dyrektor zauważył, że jego stanowisko potwierdzają liczne wyroki sądów, m.in. orzeczenie NSA z 1 grudnia 2009 r. (sygn. akt II FSK 939/08).
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 24 lipca 2015 r., nr IBPB-2-2/ 4511-126/15/MW.