Podatnik ma prawo skorygować VAT, jeżeli pierwotnie inwestycja służyła czynnościom nieopodatkowanym, ale następnie zmieniono jej przeznaczenie – orzekł WSA w Warszawie.
Chodziło o gminę, która wybudowała dwie sale gimnastyczne i pierwotnie zamierzała je wykorzystywać wyłącznie do działalności niepodlegającej opodatkowaniu – oddała je szkołom w nieodpłatne użytkowanie. Po pewnym czasie jednak zaczęto wynajmować je dla celów komercyjnych.
Reklama

Reklama
Gmina chciała więc skorygować VAT, odliczając podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących wydatki poniesione na budowę sal. Uważała, że uprawnia ją do tego art. 91 ust. 7 ustawy o VAT. W świetle tego przepisu, w razie zmiany przeznaczenia środka trwałego i rozpoczęcia wykorzystywania go do czynności opodatkowanych, podatnik, który pierwotnie nie miał prawa do odliczenia VAT naliczonego, może dokonać korekty zwiększającej ten podatek.
Nie zgodził się z tym dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (interpretacja nr IPPP2/443-485/14-2/AO). Stwierdził, że gmina, kupując towary i usługi w celu wybudowania sal z zamiarem przekazania ich w nieodpłatne użytkowanie szkołom, nie nabywała ich do działalności gospodarczej i tym samym nie działała w charakterze podatnika VAT. Tym samym nie spełniła wymaganej przesłanki z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Organ był zdania, że jeżeli w momencie nabycia towarów podmiot nie działał w charakterze podatnika VAT, to w żadnym momencie nie przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego. Zgodnie bowiem z art. 167 dyrektywy 2006/112/WE prawo do odliczenia powstaje w momencie, gdy podatek, który podlega odliczeniu, staje się wymagalny – stwierdził dyrektor izby. Skoro zatem gmina, w trakcie budowy sal, jak również po oddaniu ich do użytkowania, faktycznie wyłączyła je z zakresu opodatkowania VAT, to nawet późniejsze częściowe włączenie ich do działalności gospodarczej nie daje jej prawa do korekty.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił tę interpretację. Uznał, że gdyby uznać za prawidłowe stanowisko organu, to doprowadziłoby to do naruszenia zasady neutralności podatku VAT. Dyrektor izby skupił się bowiem tylko na zamiarze gminy w momencie podjęcia inwestycji, tymczasem nie ma to kluczowego znaczenia w przypadku odliczeń w VAT. Najistotniejsze jest, jak podkreślił WSA, aby wydatki te były związane z czynnościami opodatkowanymi. A to, że ich opodatkowanie nastąpiło później, nie ma już znaczenia. Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Warszawie z 17 lipca 2015 r., sygn. akt III SA/Wa 3774/14.