Jednostka samorządu terytorialnego, która zagospodarowuje teren wokół akwenu, realizuje zadania własne. Nie może więc odzyskać VAT związanego z zakupami towarów i usług – orzekł NSA.
Sprawa dotyczyła gminy, która część gruntów wokół jeziora dzierżawi podmiotom świadczącym m.in. usługi hotelowe, a na części realizuje inwestycję – buduje deptaki, ławki, oświetlenie itp.
Reklama

Reklama
Wykonawcy wystawiają gminie faktury VAT z wykazanymi kwotami podatku. Inwestycja należała do zadań własnych gminy, obejmujących sprawy kultury fizycznej, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, o których mowa w ustawie o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594, ze zm.). Zdaniem gminy może ona od powyższych wydatków odliczyć VAT, ponieważ w tym przypadku nie działa jako organ władzy publicznej, tylko jako podatnik. Świadczy bowiem usługę dzierżawy gruntów na podstawie umów cywilnoprawnych.
Z kolei nabyte towary i usługi wykorzystuje do czynności opodatkowanych VAT, czyli dzierżawy. Jej zdaniem wystarczy też, aby inwestycja miała pośredni związek z działalnością opodatkowaną. Przedsięwzięcie pośrednio wpłynie bowiem na podniesienie czynszu z dzierżawy gruntów. Dyrektor izby skarbowej w Łodzi nie zgodził się z gminą.
Jego zdaniem udostępnianie terenów wszystkim użytkownikom w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb ludności oznacza, że inwestycja wokół jeziora nie jest związana z prowadzoną przez gminę działalnością opodatkowaną. Nie ma też bezpośredniego związku między nabyciem towarów i usług a ich wykorzystaniem do działalności opodatkowanej VAT gminy. Ze stanowiskiem organów zgodził się WSA w Opolu, a także NSA. Sędzia Małgorzata Niezgódka-Medek, uzasadniając wyrok, wskazała, że celem inwestycji gminnej nie był zysk, a zmiana ładu przestrzennego nad jeziorem. Wydatek nie był też związany z czynnościami opodatkowanymi. Gmina nie mogła więc odliczyć VAT.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 23 lipca 2015 r., sygn. akt I FSK 1096/14.