TEZA: Osoba, która ma orzeczony stopień niepełnosprawności, może w zeznaniu rocznym PIT-36 odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej koszty transportu samolotem pogotowia lotniczego.
Nr IBPBII/1/4511-224/15/MZ
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA DYREKTORA IZBY SKARBOWEJ
z 25 czerwca 2015 r.
PROBLEM
Podczas prywatnego pobytu w Gruzji w lutym 2014 r. podatnik doznał urazu czaszkowo-mózgowego i znalazł się w szpitalu, gdzie wykonano operację ratującą życie. Pacjent doznał jednak m.in. niedowładu kończyn. W marcu 2014 r. został przetransportowany na własny koszt samolotem słowackiego pogotowia lotniczego do Polski (ma fakturę wystawioną na niego). W polskim szpitalu kontynuował leczenie i rehabilitację. Po ustabilizowaniu się stanu zdrowia podatnik w marcu 2014 r. został przewieziony wprost ze szpitala do prywatnego ośrodka, gdzie przeszedł kompleksową rehabilitację funkcjonalną.
Podatnik uzyskuje dochody z tytułu umowy o pracę, ale obecnie jest niezdolny do pracy i został zaliczony do grupy osób o znacznym stopniu (I grupa) niepełnosprawności (ma orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z 21 sierpnia 2014 r.). Orzeczenie to zostało wydane dla podatnika przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności i wskazuje, że niepełnosprawność istnieje od 2 lutego 2014 r., a ustalony stopień niepełnosprawności (znaczny) datowany jest od 7 lipca 2014 r.
Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej podatnik może w zeznaniu rocznym PIT-36 odliczyć koszty transportu samolotem słowackiego pogotowia lotniczego do Polski?
ODPOWIEDŹ IZBY
Zgodnie z art. 26 ust. 7d ustawy z 26 lipca 1991 r. o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) warunkiem odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek, m.in. orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach. W rozpatrywanej sprawie orzeczenie takie zostało wydane dla podatnika przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności w Polsce.
Wysokość wydatków na cele rehabilitacyjne ustala się na podstawie dokumentu stwierdzającego ich poniesienie, zawierającego w szczególności: dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi lub towaru) i sprzedającego (towar lub usługę), rodzaj zakupionego towaru lub usługi oraz kwotę zapłaty.
Ponadto wydatki na cele rehabilitacyjne podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, PFRON lub ze środków NFZ, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. W przypadku gdy wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z tych funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.
Wydatki na cele rehabilitacyjne podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.
Jak stanowi art. 26 ust. 7a pkt 13 ustawy o PIT, za wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 6, uważa się wydatki poniesione na odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:
a) osoby niepełnosprawnej – karetką transportu sanitarnego,
b) osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 – również innymi środkami transportu niż wymienione w lit. a.
Z powyższych regulacji wynika, że podstawowym warunkiem odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne zgodnie z przepisami jest posiadanie przez osobę, która poniosła wydatek, m.in. orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności. Co do zasady więc odliczeniu podlegają wydatki poniesione od daty uzyskania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, chyba że w orzeczeniu tym wskazano, że stopień niepełnosprawności lub istnienie niepełnosprawności datowane są wcześniej niż data wydania orzeczenia. W takiej sytuacji podatnik, który ma orzeczenie o niepełnosprawności, może odliczyć wydatki poniesione od dnia wskazanego w orzeczeniu jako data ustalenia stopnia niepełnosprawności lub data istnienia niepełnosprawności.
Mając to na uwadze, należy stwierdzić, że podatnik może w zeznaniu rocznym PIT-36 odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej koszty transportu samolotem słowackiego pogotowia lotniczego, dokonanego w marcu 2014 r. Wskazany wydatek został wymieniony w katalogu wydatków podlegających odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Podatnik ma prawo do ulgi rehabilitacyjnej poprzez odliczenie od dochodu poniesionego wydatku, gdyż w momencie odliczenia posiada stosowne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, z którego jasno wynika, że w okresie poniesienia wydatku niepełnosprawność istniała (istnieje bowiem od 2 lutego 2014 r.). Zatem wydatek na przetransportowanie podatnika za pomocą słowackiego pogotowia lotniczego do szpitala w Polsce, ponieważ został poniesiony po dacie zaistnienia niepełnosprawności, może zostać odliczony w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Pamiętać trzeba, że wydatek ten podlega odliczeniu tylko w roku podatkowym, w którym został poniesiony.