Zespół ratownictwa medycznego (podmiot leczniczy) jest podatnikiem VAT czynnym. Zespół nabył od spółki (podatnik VAT czynny) tablety medyczne do karetek. Są one przeznaczone do wyposażenia ambulansów sanitarnych w celu prawidłowego zabezpieczenia udzielania świadczeń zdrowotnych przez zespoły ratownictwa medycznego. Ponieważ wartość netto tabletów przekroczyła 20 000 zł, do dostawy tej ma zastosowanie mechanizm odwróconego obciążenia. Czy zespół ratownictwa medycznego, stosując mechanizm odwrotnego obciążenia w ramach jednolitej gospodarczo transakcji przy zakupie tabletów medycznych ściśle związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, może zastosować obniżoną 8-proc. stawkę VAT?
Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że zespół ratownictwa medycznego jest zobowiązany do naliczenia podatku należnego VAT od nabytych tabletów medycznych do karetek.
Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające towary wymienione w załączniku nr 11 do ustawy o VAT, z zastrzeżeniem art. 17 ust. 1c ustawy o VAT, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
a) dokonującym ich dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9,
b) nabywcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,
c) dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 122 ustawy o VAT.
W załączniku nr 11 do ustawy o VAT wymienione zostały w poz. 28a (ex 26.20.11.0) Przenośne maszyny do automatycznego przetwarzania danych, o masie <= 10 kg, takie jak: laptopy i notebooki; komputery kieszonkowe (np. notesy komputerowe) i podobne - wyłącznie komputery przenośne, takie jak: tablety, notebooki, laptopy.
W przypadku dostaw towarów wymienionych w poz. 28a-28c załącznika nr 11 do ustawy o VAT art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT stosuje się, jeżeli łączna wartość tych towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji obejmującej te towary, bez kwoty podatku, przekracza kwotę 20 000 zł (art. 17 ust. 1c ustawy o VAT).
Istota problemu sprowadza się więc do odpowiedzi na pytanie, czy zespół ratownictwa medycznego stosując mechanizm odwrotnego obciążenia w ramach jednolitej gospodarczo transakcji przy zakupie tabletów medycznych ściśle związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, może zastosować obniżoną 8-proc. stawkę VAT?
Możliwość zastosowania stawki preferencyjnej stanowi odstępstwo od ogólnej zasady, zgodnie z którą towary i usługi opodatkowane są podstawową 23-proc. stawką VAT (art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT). Wszelkie przepisy przewidujące obniżoną stawkę VAT powinny być zatem interpretowane w sposób ścisły.
Stosownie do art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt. 2 ustawy o VAT 8-proc. stawka VAT obowiązuje m.in. na towary wymienione w załączniku nr 3 do ustawy o VAT. W poz. 105 załącznika nr 3 do ustawy o VAT ustawodawca wymienił wyroby medyczne w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż wymienione w pozostałych pozycjach załącznika (bez względu na symbol PKWiU).
Obniżona 8-proc. stawka podatku może być stosowana jedynie w odniesieniu do wyrobów medycznych w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jedynie bowiem wyroby medyczne w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, a z nich wyłącznie takie, które zostały dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zostały wymienione w poz. 105 załącznika nr 3 do ustawy jako towary, dla których ustawodawca przewidział ww. preferencyjną stawkę podatku. Takiej stawki ustawodawca nie przewidział dla dostawy wyposażenia wyrobu medycznego, które to wyposażenie nie jest, jak wynika z przepisów ustawy o wyrobach medycznych, wyrobem medycznym.
W konsekwencji dla dostawy tabletów medycznych stanowiących element wyposażenia ambulansów sanitarnych nie może mieć zastosowania obniżona 8-proc. stawka podatku, lecz podstawowa 23-proc. stawka VAT (por. interpretacja indywidualna dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach z 13 lipca 2016 r., nr IBPP1/4512-378/16/ES).
Podstawa prawna
Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710).
Ustawa z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 876 ze zm.).